Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Strateji, Yöntem Ve Tekniklerin Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında İncelenmesi

Şeyma Bardak, Orhan Karamustafaoğlu
3.874 1.078

Öz


Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin bir konuyu öğrencilerine sunarken kullandıkları stratejileri, yöntemleri, teknikleri ve sınıf içi etkinlikleri pedagojik alan bilgisi bağlamında tespit etmektir. Belirlenen amaç doğrultusunda, öğretmenlerin öğretim strateji, yöntem ve teknikler hakkındaki düşünceleri ve hangi konularda hangi teknikleri uyguladıkları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yoluyla seçilen Amasya ilinde bir devlet okulunda 13 ve 20 yıl öğretmenlik yapan iki fen bilimleri öğretmenidir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemlerden elde edilmiştir. Verilerin analizine göre, örneklemde yer alan fen bilimleri öğretmeninin (Ö1) bir konuyu öğrencilerine sunarken öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ve sınıf içi etkinliklerini çoğunlukla tercih etmediği, bunun sebebini ise sınıfta var olan akıllı tahtanın onun işini büyük ölçüde kolaylaştırdığı görüşünde olduğu; diğer öğretmenin (Ö2) ise, öğrencilerine sunduğu konuyu laboratuvarda bulunan malzemelerle gösteri deneyi yaparak ve dersin büyük bir kısmını da akıllı tahta üzerinden yürütmekte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca her iki öğretmen de, öğrencilerin aktif olacağı eğitsel oyun ve yaratıcı drama vb. yöntemlerin ise sınıf yönetiminde problemlere yol açtığı ve bu tür etkinliklerin ders süresi içinde vakit kaybı olduğunu, bu yüzden derslerini geleneksel yöntemlere bağlı kalarak işledikleri belirtmiştir. Elde edilen veriler temalara ve kodlara ayrılmış, verilerin yorumlanmasından öğretmenlerin sınıf içi etkinlik olarak sözel etkinlikleri benimsedikleri ve uyguladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Birçok etkinlik hakkında da bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgi ve uygulama eksikliğinin ilgili birim ve kuruluşlar tarafından giderilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler


fen bilimleri öğretmeni, pedagojik alan bilgisi, durum çalışması

Tam metin:

PDF