Fen Bilimleri Dersinde Laboratuvar Tekniğinin Doğru Kullanımı Üzerine Öğrenci Görüşleri

Şahin İdin, Cemil Aydoğdu
2.989 880

Öz


Ortaokul Fen ve Teknoloji  derslerinde laboratuvar kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Laboratuvar yönteminin uygulamalarından olan “deney” ve “etkinlik” teknikleri bu açıdan dikkatli bir biçimde uygulanmalıdır. Bu çalışmanın amacını, MEB ilköğretim 8. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabında bulunan “Asit ve Bazın Tahribatı” isimli etkinliğin laboratuvar kullanım teknikleri açısından yeniden dizayn edilip öğrencilere uygulanması üzerine öğrenci görüşlerini belirlemek oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme, gözlem ve doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Öğrencilere geçerliği ve güvenirliği sağlanmış olan dört maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Asit-Baz Kullanımının Tahribatları isimli etkinlik laboratuvar kullanım teknikleri açısından incelenmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde, betimsel analiz, içerik analizi ve döküman analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma Ankarada’ki bir devlet okulunda öğrenim gören 32 sekizinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilerin yarısı ders kitabında yer alan etkinlikle, diğer öğrenciler ise yeniden tasarlanan etkinlikle deneyi gerçekleştirmişlerdir. Yapılan analiz sonucunda, MEB Fen ve Teknoloji ders kitabındaki etkinlikte laboratuvar kullanım teknikleri açısından gerekli kurallara uyulmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle ilgili etkinlik laboratuvar kullanım teknikleri açısından yeniden tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında yeniden tasarlanan Asit ve Bazın Tahribatları isimli etkinliğin ders kitaplarında yer alması ve öğrencilere yaptırılması öneriler arasında yer almaktadır.

Anahtar kelimeler


Asit ve baz, nitel ve çeşitleme

Tam metin:

PDF