Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ayfer Sayın
2.476 549

Öz


Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde okutulan Türkçe II: Sözlü Anlatım dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilme sürecinde, taslak maddeler için uzman görüşü alınmış ve ilk düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Ardından birinci çalışma grubunu oluşturan 312 öğrencinin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda açımlayıcı faktör analizi, madde-toplam düzeltilmiş korelasyon ve Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Analizler sonucunda ölçekte yer alan 21 maddenin üç boyutta toplandığı ve ölçek maddelerinin toplam varyansın %63,525’ine açıklık getirdiği ve faktör yük değerlerinin 0,45’ten yüksek olduğu tespit edilmiştir. Madde-toplam düzeltilmiş korelasyon katsayılarının 0,581 ile 0,832 arasında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Öğrenci cevaplarının iç tutarlılığını belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach alfa katsayısı da sırasıyla 0,919; 0,864 ve 0,920 bulunmuştur. Ölçekte yer alan 21 maddenin tamamı için hesaplanan güvenirlik katsayısının da 0,930 olduğu belirlenmiştir. Ölçme aracının geçerlik ve güvenirliğini başka bir grupla yinelemek (çapraz geçerlik) amacıyla ikinci bir çalışma grubuna (n=248) ölçek uygulanmış ve ikinci gruptan elde edilen cevaplarla doğrulayıcı faktör analizi hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçekteki maddelerin belirlendikleri boyutta anlamlı t değerlerinin olduğu ve yol katsayılarının 0,43 ile 0,89 arasında değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Hesaplanan uyum indeksleri; model-veri uyumunun sağlandığını göstermiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin sözlü anlatım dersine yönelik tutum düzeylerini belirlemek amacıyla geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış ve başka veri setinde de doğrulanmış bir ölçme aracı hazırlanmıştır.


Anahtar kelimeler


ölçek geliştirme; çapraz geçerlik; sözlü anlatım; tutum

Tam metin:

PDF