İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeni Öğretim Programının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi: Kırşehir İli Örneği**

Meryem Altun
3.257 1.485

Öz


Bu araştırmada amaç: 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında uygulamaya giren  Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeni Öğretim Programının İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesidir.

 Araştırmada nitel araştırma desenlerinden Durum Çalışması (Program Değerlendirme) ve standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yöntemi kullanılmıştır. Durum desenlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formu; üç kişisel bilgi sorusu ile iki kapalı ve 11 açık uçlu sorudan oluşmuştur. Araştırma grubunu; 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında araştırmaya gönüllü olarak katılan Kırşehir ilinde (n=5), Akpınar ilçesinde (n=4) ve B. Abdiuşağı Köyünde (n=3) görev yapan 7'si erkek, 5'i bayan toplam 12 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin mesleki kıdemleri minimum 5 maksimum 32 yıldır. Katılımcıları belirlemek için ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Nitel verilere, araştırmaya katılan 12 sınıf öğretmeni ile yapılan yüz yüze görüşme yoluyla ulaşılmış veriler, nitel araştırmanın içerik analizi yöntemiyle  değerlendirilmiştir. İçerik analizinde, birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek yorumlanmıştır.

 Sonuç olarak; 2012-2013 eğitim öğretim yılında uygulamaya giren oyun ve fiziki etkinlikler dersi öğretim programı ile ilgili sınıf öğretmenleri hizmet içi eğitime veya seminere katılmamışlardır. Katılımcılar, öğretim programı ile bilgileri bakanlığın gönderdiği kılavuz ve oyun kartlarından elde etmişler ve bu kartların yetersiz olduğunu görsel olarak da bir CD'sinin bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı il ve ilçelerde mevcutları kalabalık olan sınıflarda ya da sınıf mevcudu çok az olan köylerde etkili bir şekilde uygulayamadıklarını ve araç-gereçlerin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.  


Anahtar kelimeler


ilkokul 1; oyun ve fiziki etkinlikler 2; öğretim programı 3; sınıf öğretmeni 4

Tam metin:

PDF