Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Temel Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Gökhan Uyanık, Mehmet Koray Serin
3.070 777

Öz


Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının bazı temel fen konularındaki kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu amaçla sınıf öğretmeni adaylarının, ilkokul dördüncü sınıf fen bilimleri dersi Vücudumuz Bilmecesini Çözelim, Maddeyi Tanıyalım ve Kuvvet ve Hareket ünitelerinde yer alan temel fen kavramları hakkındaki kavram yanılgıları incelenmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören, birinci sınıfta 82, ikinci sınıfta 114, üçüncü sınıfta 117 ve dördüncü sınıfta 102 öğretmen adayı olmak üzere toplam 415 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Uyanık (2014) tarafından geliştirilen Kavram Yanılgısı Belirleme Testi kullanılmıştır. Veriler, SPSS 21.0 istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü ANOVA ve çoklu karşılaştırma testlerinden Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının kavram yanılgısı belirleme testi ortalama puanlarının, hem birinci hem de ikinci sınıftaki öğretmen adaylarının puanlarından istatsitiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, en fazla kavram yanılgısına birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları tespit edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının temel fen konularındaki kavram yanılgılarının, birinci ve ikinci sınıftakilere göre daha az olduğu belirlenmiştir. 


Anahtar kelimeler


Kavram Yanılgısı, Fen Bilimleri, Sınıf Öğretmeni Adayları

Tam metin:

PDF