Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Hatice Uysal, Berrin Akman
2.407 682

Öz


Bu araştırmada Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Katılımcılara okul öncesi öğretmenleri aracılığıyla ve kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara, Antalya ve Sinop illerinin merkez ve taşra ilçelerinde bulunan bağımsız anaokullarına ve özel okul öncesi eğitimi kurumlarına devam eden 457 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği, her çocuk için öğretmenler tarafından doldurulmaktadır ve Cronbach Alpha katsayısı .80 ile .89 arasında değişen iyi bir iç tutarlılığa sahiptir. Özgün formu altılı likert tipinde 80 maddeden ve üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin sonuçları, LISREL 8.8 ve SPSS 11,0 istatistik paket programına girilmiş; doğrulayıcı faktör analizi için gerekli analiz adımları uygulanmıştır. Ölçeğin Türkçe formu için yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, bu ölçeğin özgün yapısının korunduğunu ortaya koymuştur. Her bir alt boyut için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı içe yönelim problemleri boyutu için .88, dışa yönelim problemleri boyutu için .86, sosyal yetkinlik boyutu için .94 olarak bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonları dikkate alındığında ölçekte yer alan maddelerin iyi bir ayırt ediciliğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen RMSEA, AGFI, NFI, GFI ve CFI gibi uyum indeksleri doğrulamak için kurulan model, yeterli düzeyde uyum düzeyine sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler


sosyal yetkinlik, davranış değerlendirme, içe yönelim, dışa yönelim, davranış problemleri

Tam metin:

PDF