Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Algılarının İncelenmesi

Ayşegül Celep Havuz, Sevilay Karamustafaoğlu
3.974 775

Öz


Gelişimci araştırma yöntemlerinden enlemesine araştırma kullanılarak yürütülen bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme algılarını sınıf seviyelerine göre incelemek amaçlanmıştır. Çalışma; Amasya Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programından 1. sınıf 39, 2. sınıf 40, 3. sınıf 37 ve 4. sınıf 42 kişi olmak üzere toplam 158 kişiye Fen’e Yönelik Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği uygulanılarak yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının Fen’e yönelik araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme becerileri algılarının sınıf sevilerine göre karşılaştırılması uygun bir istatistiki programla Oneway Anova post-Hoc testlerinden LSD kullanılarak tespit edilmiştir. Ölçekten elde edilen bulgularından; 1. sınıftan 4. sınıfa doğru öğretmen adaylarının her sınıf düzeyinin kendinden daha alt sınıf düzeylerine göre araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme algılarında üst sınıfların lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 


Anahtar kelimeler


araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme, fen bilgisi öğretmen adayları

Tam metin:

PDF