Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline İlişkin Görüşleri

Abuzer Akgün, Ümit Duruk, Hatice Gülmez Güngörmez
3.264 847

Öz


Bu çalışmanın amacı, altıncı sınıf öğrencilerinin “Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli” (OBYM) hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma, yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak elde edilen nitel verilerin incelenmesine imkan veren araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim uyarınca gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Adıyaman İline bağlı bir ortaokulda öğrenim görmekte olan beş öğrenci oluşturmaktadır. Uygulamalar süresince, “Madde ve Isı” ünitesinde yer alan “Isının Yayılma Yolları” alt konusunun öğretimi yapılmış ve yapılması önceden planlanmış olan tüm etkinlikler OBYM’nin yalnızca ilk iki basamağı dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formları araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, OBYM’nin öğrencilerin akademik başarısını artırdığı ve fen derslerine karşı olumlu tutumlar geliştirdiği görülmüştür. Öğrenciler bu modelin kullanılmasıyla oluşturulan yapıcı ve zorlayıcı olmayan sınıf ortamı sayesinde derslerin daha eğlenceli bir hale geldiğini belirtmişlerdir. Son olarak, OBYM doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler öğrencilerin aktif katılımını artırmış ve bu yolla aktif öğrenme sürecini olumlu bir şekilde etkilemiştir.

Anahtar kelimeler


Fen Öğretimi, Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli, Öğrenci Görüşleri

Tam metin:

PDF