Öğretmenlerin 2007 Fizik Programına ve Uygulamalarına Yönelik Görüşlerine Kişisel Özelliklerinin Etkisi

Kürşat Koyuncu, Nevzat Kavcar
1.943 429

Öz


   Araştırmanın amacı, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, ülkemiz genelinde uygulanmaya başlanan 2007 Ortaöğretim Fizik Programı (OFP)’nı ve bu programın ilk dört yıllık uygulamasını öğretmen görüşlerine dayanarak değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemi, Muğla ili Marmaris ilçesinde yürütülen İTAP Fizik Olimpiyat Okulu’nda ülkemizin farklı bölgelerinden gelerek 2012 yılı Haziran ve Temmuz aylarında olimpiyat formatörlüğü eğitimine katılan 120 fizik öğretmenidir.

   Bu araştırmada nicel araştırma yaklaşımına dayalı tarama modeli kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak öğretmenlerin kişisel özellikleri, fizik öğretim programını tanıma durumları, programa yönelik beşli Likert tipi anket geliştirilmiştir. Anketten elde edilen verilerin analizinde, anket maddelerinin frekans ve yüzde değerleri ile madde puanlarının aritmetik ortalamaları kullanılmıştır. Öğretmenlerin kişisel özellikleri ile programın alt boyutlarına ait görüşlerinin karşılaştırılmasında, iki kategoriye sahip olanlar için ilişkisiz örneklem t-testi, üç ve daha fazla kategoriye sahip olanlar için ANOVA testi kullanılmıştır.  

   Anketten elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin bir sınıfın programının içeriğini tanıma düzeyleri 9. sınıftan 12. sınıfa doğru gidildikçe azalmaktadır. Öğretmenlerin yaş, görev yaptıkları okul türü, mezun oldukları okul türü ve öğrenim durumlarına göre program hakkındaki görüşlerinde anlamlı fark bulunmazken, cinsiyet ve görev sürelerine göre anlamlı farkların bulunduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulardan, 2007 Fizik Öğretim Programını tanıma ve uygulamaya yönelik bir hizmet içi eğitim programına öğretmenlerin yaklaşık yarıdan azının katıldığı anlaşılmaktadır. Bu duruma göre 2007 OFP’nın ülke genelinde fizik öğretmenlerine yeterince tanıtılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim fakültelerinde yeni öğretim programların gerektirdiği farklı ölçme ve değerlendirme teknikleri gibi konulara daha fazla önem verilmesi önerilmektedir. 


Anahtar kelimeler


2007 Ortaöğretim Fizik Programı; Fizik Öğretim Programı Değerlendirme; Öğretmen Görüşleri; Kişisel Özellikler

Tam metin:

PDF