Öğretmen ve Anne-Baba Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Zuhal Begde, Arzu Özyürek
4.483 1.543

Öz


Bu çalışmada, öğretmen ve ebeveyn tutumlarının okul öncesi dönem çocuklarının problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Karabük İli Safranbolu İlçesindeki resmi okul öncesi kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubundaki çocuklar ve bu çocukların anne baba ve öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60 kız 60 erkek olmak üzere toplam 120 çocuk, bu çocukların anne babaları ve okul öncesi öğretmenleri (n=15) oluşturmuştur.  Verilerin toplanmasında “Problem Çözme Becerileri Ölçeği (4-7 yaş)”, “Öğretmen Tutum Envanteri” ve "Ebeveyn Tutum Ölçeği" kullanılmıştır.  Verilerin analizinde, Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; Çocukların problem çözme becerilerinin çocukların cinsiyeti, kardeş sayısı, aile yapısı ve okula devam süresi değişkenlerinden etkilenmediği (p>.05), ilk ve son sırada doğan çocukların problem çözme becerilerinin ortanca çocuklardan daha düşük olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin otoriter tutumları arttıkça çocukların problem hakkında soru sorma becerilerinin ve nesneleri bilinenden farklı kullanma becerilerinin arttığı, öğretmenlerin demokratik tutumları arttıkça çocukların bir takım eylemlerin sonucunu tahmin etme ve genel olarak problem çözme becerilerinin azaldığı belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Anne baba tutumu; Okul öncesi; Problem çözme; Öğretmen tutumu

Tam metin:

PDF