Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Işık ve Ses Ünitesi

Tülay Şenel Çoruhlu, Sibel Er Nas, Esra Keleş
3.880 1.583

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf ‘Işık ve Ses’ ünitesinde yer alan konuların öğretiminde yararlanılacak beyin temelli öğrenme yaklaşımına dayalı web destekli öğretim materyali geliştirmek ve materyalin öğrenci akademik başarısı üzerindeki etkililiğini değerlendirmektir. Araştırmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, aynı okulun iki ayrı şubesinin altıncı sınıfında öğrenim gören 58 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri; “Işık ve Ses” ünitesi başarı testi ile elde edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerinde karşılaştırılmaları bağımlı t-testi, kendi aralarındaki karşılaştırmaları bağımsız t-testi ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda “Işık ve Ses” ünitesi kapsamında hazırlanan öğretim materyalinin deney grubu öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı ölçüde (t(56)= 2,27; p<.05) etkili olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


beyin temelli öğrenme, web destekli öğretim, ışık ve ses ünitesi

Tam metin:

PDF