Ortaokul Düzeyindeki Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuldaki Öğrenim Sürecine Dair Görüşleri

Betül Okcu, Fatih Yazıcı, Mustafa Sözbilir
2.936 839

Öz


Bu çalışma ortaokul düzeyinde öğrenim gören görme yetersizliği olan öğrencilerin okuldaki öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nitel olarak tasarlanan bu araştırma açıklayıcı durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Erzurum şehir merkezindeki Görme Engelliler Ortaokulunda öğrenim gören, farklı düzeylerde görme yetersizliğine sahip olan sekiz öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Veriler görüşme tekniği kullanılarak yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu kapsamda katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevaplar kodlanmış, benzer kodlar bir araya getirilerek kategoriler ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda görme yetersizliği olan öğrencilerin fen konularını günlük yaşama aktarma, derslerde yapılan etkinlikler, bilgisayar kullanımı, sınavların yapılış şekli, sınavlara hazırlanma gibi birçok durum için belli bir takım sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada, görme yetersizliği olan öğrencilerin mevcut sorunlarından hareketle öğrenim süreçlerinde yapılabilecek iyileştirme çalışmaları için de çeşitli öneriler sunulmuştur. 


Anahtar kelimeler


Görme yetersizliği; ortaokul öğrencisi; öğrenim süreci sorunları

Tam metin:

PDF