Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Neşe Kutlu Abu, Ahmet Bacanak, Murat Gökdere
4.116 1.370

Öz


Bu çalışmanın amacı değişen eğitim paradigmaları ile birlikte Türk eğitim sistemi sorunlarına ilişkin öğretmen adayı görüşlerini değerlendirmektir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu Fen bilgisi Öğretmenliği Bölümün’de okuyan üç öğretmen adayı ve Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan iki öğretmen adayı oluşturmuştur. Amaçlı örneklem seçiminin kullanıldığı bu araştırmada öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine duyarlı olmaları göz önünde bulundurulmuştur. Veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde N- Vivo paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre değişen eğitim paradigmaları ile birlikte Türk eğitim sisteminin en önemli sorunları; öğretmen atamaları, eğitime erişimdeki eşitsizlikler, denetim sorunları, donanım ve fiziki yapı eksiklikleri, yeni eğitim sistemi ile ilgili sorunların net olarak belirlenememesi, sorunların bütüncül ve döngüsel bir yapısının olduğu, programdan, yönetimden, öğrenciden kaynaklanan sorunların olduğu bulunmuştur. 


Anahtar kelimeler


eğitim paradigması, eğitim sistemi, öğretmen adayları

Tam metin:

PDF