Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi

İsmail Keskin, Ali Korkut, Semi Can
3.390 1.024

Öz


             Öğrenme güçlüğü olan çocuklar organik ve fonksiyonel sebeplere bağlı özel nitelikte anlama, anlatma, okuma, yazma, çizme, tanıma ve kavramlaştırmada güçlükleri olan çocuklar olarak tanımlanmaktadır.Bu öğrenciler, sınıf arkadaşları ile kıyaslandığında, farklı nedenlere dayalı olarak, kolay öğrenememektedirler. Bu yüzden öğretmenlerimizin bu tip öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olabilecek ve onların arkadaşlarının seviyesinde öğrenmelerini sağlayacak yeterliliklere sahip olmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, bu öğrencilere yönelik öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikler önem kazanmaktadır. Bu araştırma, öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlilikleri ölçmeye yönelik bir araç geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu araştırmada, iki farklı çalışma grubu yer almaktadır. İlk çalışma grubunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki okullarda görevli 228 öğretmen, ikinci çalışma grubunda ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki okullarda görev yapmakta olan 261 öğretmen yer almaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile belirlenmiştir. AFA birinci çalışma grubu, DFA ise ikinci çalışma grubundan elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Ölçme aracı 228 kişilik bir örnekleme uygulanarak AFA yapılmış, 5 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Maddelerin toplam varyansın  % 59,25’ini açıkladığı görülmüştür.İkinci çalışma grubundan elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilen  DFA sonucunda uyum iyiliği değerleri; ölçeğin beş faktörlü yapısının kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen ve doğrulanan Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeği, eğitim sistemimizde öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik öğretmen yeterlilikleri ile ilgili araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Kelimeler: Öğrenme güçlüğü, Yeterlilik, Güçlüğü, Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeği

Tam metin:

PDF