FEN BİLİMLERİ PROGRAMI’NDAKİ MODELLEME KAZANIMLARININ ÖNEMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Hakan Şevki Ayvacı, Gürhan Bebek, Ayşe Durmuş
2.863 1.239

Öz


Fen Bilimleri Öğretim Programı’ndaki modelleme kazanımlarının önemine ve uygulanabilirliğine yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu çeşitli illerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ortaokullarda görev yapan 20 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Fen bilgisi öğretmenleriyle yapılan mülakatlar ses kayıt cihaz ile kayıt altına alınmıştır. Ses kayıtları transkript edildikten sonra elde edilen veriler, Nvivo 9 Programı kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Fen bilgisi öğretmenlerinin bazı modelleme kazanımlarını yaş seviyesine uygun bulmadığı, modelleme sürecinde süre ve malzeme temini konularında sıkıntı yaşadıkları, öğrencilerin alan bilgisinin, psikomotor becerilerinin ve üst düzey düşünme becerilerinin yetersiz olduğu ve en çok konunun karmaşık olması ve zihinsel gelişim yetersizliği konularında sorun yaşadığı görülmektedir. Çalışma sonucunda karmaşık konu ve kavramların öğretilmesinde harita-diyagram-tablo, animasyon, simülasyon, analoji, ölçek modelleri gibi birden fazla model türü ile desteklenmesi önerilmiştir.


Anahtar kelimeler


fen bilgisi öğretmenleri; fen eğitimi; modelleme

Tam metin:

PDF