İlk ve Orta Okul Öğrencilerinin Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Ezgi Güven Yıldırım, Ayşe Nesibe Köklükaya
3.286 886

Öz


Bu araştırmanın amacı ilk ve ortaokul öğrencilerinin fen konularına yönelik ilgi düzeylerini belirlemek ve ayrıca bu ilginin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014–2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ankara’daki özel bir ilk ve orta öğretim okulunda öğrenim gören toplam 81, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf ilk ve ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde araştırmanın amacına hizmet edeceği düşünülen ve araştırmacılar tarafından kolay ulaşılabilir olan bireylerin seçilmesine olanak veren amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır.  Çalışmada veri toplama aracı olarak Laçin Şimşek ve Nuhoğlu (2009) tarafından geliştirilen fen konularına yönelik ilgi ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa .79 bulunmuştur. Verilerin analizinde Microsoft Excel 2007 elektronik tablo programı ve SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Nicel verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin araştırılmasında betimsel istatistik tekniklerinden (mod, medyan, aritmetik ortalama, standart sapma) yararlanılmıştır. Test ve ölçek puanlarına ait merkezi eğilim (ortalama, mod ve medyan) ve merkezi dağılım (standart sapma, çarpıklık ve basıklık) değerleri rapor edilmiştir. Ayrıca bağımsız gruplar t-testinden, ANOVA testinden ve Bonferroni testinden yararlanılmış ve anlamlılık düzeyi 05. olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğrencilerin fen konularına yönelik ilgi düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç öğrencilerin fen konularına yönelik ilgi düzeylerinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı şekilde farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. 


Anahtar kelimeler


fen konularına yönelik ilgi düzeyi; cinsiyet; sınıf düzeyi

Tam metin:

PDF