2007 Ortaöğretim Fizik Programına Uygun Ders Kitaplarındaki Elektrik, Manyetizma ve Elektronik Konularının İncelenmesi

Nevzat Kavcar, Kürşat Koyuncu, Zafer Özen, Çağatay Yıldız, Umut Mert Kara
3.784 1.350

Öz


 

Araştırmada, 2007 Ortaöğretim Fizik Programı doğrultusunda hazırlanan 9.-12. sınıf fizik ders kitaplarındaki Elektrik, Manyetizma ve Elektronik ünitelerine yönelik olarak dört problem temelinde ve öğretim programı-ders kitabı uyumu bağlamında incelemeler yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma tekniğine dayalı tarama modelidir. Araştırma problemlerine yönelik olarak katılımcıların ders kitaplarını inceleyerek oluşturdukları raporlar, öğretmen adayları tarafından hazırlanan kitap inceleme raporları, öğretmen ve öğretmen adayları görüşlerini yansıtan bildiriler veri toplama araçlarını oluşturmaktadır. Bunlar üzerinde doküman analizi gerçekleştirilmiştir. Lise fizik ders kitaplarında yer alan ilgili ünitelerin, fizik öğretim programına uygun hazırlandığı, etkinlik-kazanım uyumu ile öğrenci merkezli, etkinlik ve bağlam temelli olma ilkeler açısından ilgili ünitelerde önemli bir eksikliğin olmadığı sonucuna varılmıştır. Kimi etkinliklerin ise daha ilgi çekici ve öğretici etkinliklerle değiştirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  9. ve 10. sınıflardaki Elektrik konuları ile  9. ve 11. sınıflardaki Manyetizma  konuları arasında sarmallık görülürken,  yalnızca 12. sınıfta okutulan Elektronik konuları için sarmallık söz konusu değildir. Öğretim programının sarmal yapısına uygunluk açısından 11. sınıf manyetizma konularının 10. sınıfa yayılması önerilmiştir. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında çok önemli eksiklikler bulunmaktadır. Doğru-yanlış ve boşluk doldurma soruları ancak bilgi ve kavrama basamağında sorular içerdiğinden bu soruların niteliğinin bilişsel alanın tüm basamaklarını içerecek biçimde geliştirilmesi gerekmektedir. Kitaplardaki ünite sonu soruları; önce temel kavramlar ve özellikleri, daha sonra problem çözme becerileri ve en sonda kavramlar arası ilişkiler sırasındadır. Bu sıralama yerine; kavramların özellikleri ve aralarındaki ilişkileri pekiştiren boşluk doldurma, doğru-yanlış, tanılayıcı dallanmış ağaç ve kavram haritası önce verildikten sonra açık uçlu sorular ile çoktan seçmeli soruların sıralanması; ayrıca soruların, bilişsel alan yanında duyuşsal ve devinişsel alanları da kapsaması önerilmektedir.

 


Anahtar kelimeler


Ortaöğretim Fizik Programı, ders kitabı, kitap inceleme, sarmal yapı, ölçme ve değerlendirme.

Tam metin:

PDF