Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Mühendislik ve Mühendislik Eğitimine Dönük Tutumları.

Özgen Korkmaz, Meltem Kösterelioğlu, Mehmet Kara
2.463 806

Öz


Bu araştırmanın problemi, teknoloji ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin mühendislik mesleğine ve aldıkları mühendislik eğitimine dönük tutumlarını belirlemektir. Bu çalışma, betimsel bir araştırma niteliğindedir. Tarama modelinde yürütülmüştür. Bu çerçevede; öğrencilerin e-öğrenme sürecine ilişkin hazır bulunuşluk, beklenti ve memnuniyet düzeyleri, akademik başarıları çerçevesinde betimlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu için Amasya, Abant İzzet Baysal, Dumlupınar, Düzce, Marmara ve Selçuk Üniversitelerinde Mühendislik veya Teknoloji Fakültelerinde farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan mühendis adaylarından oluşan 624 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 139’i bayan, 485’i ise erkektir. Araştırma kapsamında öğrencilerin mühendislik mesleğine ve aldıkları mühendislik eğitimine dönük tutumlarını ölçmek amacıyla Korkmaz, Kösterelioğlu ve Kara (On press) tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış “Mühendislik ve Mühendislik Eğitimine Dönük Tutum Ölçeği (MET)” kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı birinci faktör için 0,765, ikinci faktör için 0,769 ve ölçeğin tamamı için ise 0,853 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin her faktörden aldığı 20-46 puan aralığı düşük puanlı, 47-73 aralığı orta düzey puanlı, 74 ve üstü ise yüksek puanlı grup olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, mod, medyan, frekans, t, Anova, LSD, Korelasyon ve korelasyon analizleri gerçekleştirilmiş, anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiş ve özetle şu sonuçlara erişilmiştir: Öğrencilerin tutumları orta düzey ve üzerindedir. Hem kız kem de erkek öğrencilerin mühendislik mesleği ile aldıkları mühendislik eğitimine dönük tutumları benzerdir. Teknoloji fakültelerinde öğrenim görmekte olan mühendislik öğrencilerinin mühendislik mesleğine ve aldıkları mühendislik eğitimine dönük tutumları, mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin tutumlarından anlamlı derecede daha yüksektir.


Anahtar kelimeler


Mühendislik eğitimi, mühendislik, tutum

Tam metin:

PDF