Çözeltilerin iletkenliği yardımıyla maddenin tanecikli yapısının anlaşılması

Seda Okumuş, Oylum Çavdar, Kemal Doymuş
3.340 1.111

Öz


Bu araştırmanın amacı, farklı çözeltilerin elektrik iletkenliğini gösteren bir deney kullanarak, maddenin tanecikli yapısının öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Araştırmanın örneklemini fen bilgisi öğretmenliği 1. sınıfta öğrenim gören 28 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada deneysel araştırma desenlerinden kontrol grupsuz ön ve son test deseni kullanılmıştır. Öncelikle öğrencilere çözeltilerde maddenin tanecikli yapısıyla ilgili iki açık uçlu soru yöneltilmiş ve bu konuda neler bildikleri ve hangi yanlış anlamalara sahip oldukları tespit edilmiştir. Daha sonra konuyla ilgili öğrencilere bir deney yaptırılmış ve öğrencilerin farklı çözeltilerdeki elektrik iletkenliğini gözlemlemeleri sağlanmıştır. Öğrencilerin deneyi mikro boyutta anlamalarını kolaylaştıran gerekli açıklamalar yapılmış ve anlamadıkları noktalarda öğrencilerin eksikleri giderilmeye çalışılmıştır. Deneyin ardından konuyla ilgili daha önceden uygulanan iki açık uçlu soru öğrencilere tekrar yöneltilmiştir. Öğrencilerin sorulara deneyden önce verdikleri cevaplar ile deneyden sonra verdikleri cevaplar karşılaştırılmış, öğrencilerin anlamalarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve yanlış anlamaların devam edip etmediği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin maddenin tanecikli yapısıyla ilgili birçok yanlış anlamaya sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan deneyle öğrencilerin büyük bölümünün yanlış anlamaları giderilmiş olmakla birlikte bazı öğrencilerin hala bu yanlış anlamalarını devam ettirdiği görülmüştür. Öğrencilerin yerleşen yanlış anlamalarının giderilebilmesi için farklı yöntem, teknik ve materyallerin kullanılması önerilmiştir.


Anahtar kelimeler


Maddenin tanecikli yapısı; çözeltiler; iletkenlik

Tam metin:

PDF