Üst-Bilişsel Öz-Düzenlemenin, Öz-Yeterlik ve Hedef Yönelimi ile Açıklanması: Afyon ili örneği

Savaş Pamuk, Rıdvan Elmas
2.552 1.060

Öz


Bu çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine ait öz-yeterliklerinin ve hedef yönelimlerinin, onların üst-bilişsel öz-düzenleme becerilerini açıklamadaki rolü araştırılmıştır. Afyon ilinde öğrenim gören 903 öğrenciden toplanan veri ile regresyon analizi yapılmıştır. Veri toplamada Öğrenmede Güdüsel Stratejiler Anketi’nin öz-yeterlik ve üst-bilişsel öz-düzenleme alt ölçekleri ile Hedef Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin öz-yeterliklerin yüksek olduğu, hedef yönelimi olarak ise öğrenme yaklaşma ve performans yaklaşma hedeflerini belirledikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin üst-bilişsel öz-düzenlemelerini açıklamada en önemli değişkenin öz-yeterlik olduğu, öğrenme yaklaşma, öğrenme kaçınma ve performans kaçınma hedeflerinin de üst-bilişsel öz-düzenlemeyi pozitif yönde açıkladıkları bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Üst-bilişsel öz-düzenleme, öz-yeterlik, hedef yönelimi

Tam metin:

PDF