Öğretmen Liderliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Mustafa Cüneyt Arslan, Murat Özdemir
2.215 836

Öz


Bu araştırmanın amacı; öğretmen liderliği ve uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinde resmi ilk ve ortaokullarda görev yapan 18 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ‘‘maksimum çeşitlilik’’ örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin; “öğretmen liderliğine” karşı olumlu bir tutum sahibi olduğunu, öğretmen liderliği için kişisel eylemler, işbirliği becerileri ve profesyonel bilgi beceriyle ilgili çeşitli nitelikleri gerekli gördüklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmenlerin liderlik yönlerini geliştirmek için okullardaki mevcut uygulamaların yetersiz olduğu, bunun ise bireysel, okul ve merkezi yönetim gibi farklı engellerden kaynaklandığı elde edilen bulgular arasındadır. Bu bulgulardan hareketle bazı önerilere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler


Öğretmen liderliği; liderlik becerisi; liderlik gelişim uygulamaları

Tam metin:

PDF