Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Programlama Öğretimine Yönelik Görüşleri

Erman Yükseltürk, Serhat Altıok
7.499 2.462

Öz


Bu çalışmada, TÜBİTAK`ın Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı desteğiyle gerçekleştirilen “Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilgisayar Programlama Öğretiminde Alternatif Yöntem ve Araçlar Semineri”ne katılan öğretmen adaylarının görüşleri incelenmiştir. 27-31 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, BT öğretmen adaylarına özellikle ilköğretim öğrencileri için programlama eğitimine yönelik pedagojik bilgiler verilmiş ve öğrencilere programlama öğretmek için kullanılan güncel araçların uygulamalı olarak kullanımı gösterilmiştir. Etkinliğe farklı üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencisi olan toplam 25 öğretmen adayı katılmıştır. Etkinlik sonrasında, öğretmen adaylarının anket yoluyla görüşleri toplanmıştır. Öğretmen adayları özellikle etkinlik bünyesinde eğitim veren akademisyenler ve etkinlik sonrası kazanımlar hakkında olumlu görüşler belirtmiştir. Ayrıca, benzer etkinlik konuları hakkında önerilerde bulunmuştur.

Anahtar kelimeler


Bilgisayar Programlama Eğitimi, Bilgisayar Programlama Araçları, BT Öğretmen Adayları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akçay, T. (2009). Perceptions of students and teachers about the use of a kid’s programming language in computer courses. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Akpınar, Y. ve Altun, Y. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online, 13(1), 1- 4.

Başer, M. (2013). Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 199-215.

Calder, N. (2010). Using Scratch: an integrated problem-solving approach to mathematical thinking. Australian Primary Mathematics Classroom (APMC), 15(4), 9-14.

Çakıroğlu, Ü., Sarı, E. & Akkan, Y. (2011). The View of the Teachers about the Contribution of Teaching Programming to the Gifted Students in the Problem Solving. Paper presented at 5th International Symposium (22-24 September), Fırat University, Elazığ.

Fesakis G. & Serafeim K. (2009). Influence of the Familiarization with Scratch on Future Teachers’ Opinions and Attitudes about Programming and ICT in Education. In proceedings of the 14th Annual ACM SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE-2009), pp. 258-262, Vol II, ACM, New York, NY, USA.

Fraenkel J.R. & Wallen N.E. (2006) How to Design and Evaluate Research in Education. McGraw-Hill, New York.

Gökdere, M. ve Çepni, S. (2005). Üstün yeteneklilerin fen bilimleri öğretmenlerine yönelik bir hizmet içi eğitim uygulama ve değerlendirme çalışması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (3), 271-296

Günüç, S., Odabaşı, H.F. ve Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436- 455.

Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Learners’ Perspective. Informatics in Education,13(1), 33–50.

Kaucic, B. & Asic, T. (2011). Improving introductory programming with Scratch? In Proceeding of the 34th MIPRO International Conference, pp. 1095–1100, Opatija, Croatia.

Kelleher, C., Pausch, R. & Kiesler, S. (2007). Storytelling Alice motivates middle school girls to learn computer programming, ACM, San Jose, California, USA

Liao, Y. C. & Bright, G. W. (1991). Effects of computer programming on cognitive outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 7(3), 251-268.

Morelli, R., de Lanerolle, T., Lake, P., Limardo, N., Tamotsu, E. & Uche, C. (2011). Can Android App Inventor Bring Computational Thinking to K-12? In proceedings of the 42nd ACM technical symposium on Computer science education (SIGCSE'11), http://hfoss.org/uploads/docs/appinventor_manuscript.pdf

Schwartz J., Stagner J. & Morrison, W. (2006). Kid's programming language (KPL), Paper presented at the ACM SIGGRAPH Educators program, Boston, Massachusetts.

Uzal, G., Erdem, A., Önen, F. ve Gürdal, A. (2010). Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(4), 64-84. İçi Eğitimin

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Pre-Service Information Technologies Teachers'

Views on Computer Programming Teaching†