Fizik, Kimya, Biyoloji Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri

Seher Bayat, Şener Şentürk
3.129 878

Öz


 

Bu çalışmada Fizik, Kimya, Biyoloji ortaöğretim alan öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini uygulamada karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Yapılan araştırma bir durum çalışması olarak nitelendirilebilecek nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunu Ordu İli Merkez ilçesinde görev yapan 37 Biyoyoji, 28 Fizik, 30 Kimya öğretmenlerinden kolay ulaşılabilirlik yöntemiyle seçilen 18 öğretmen oluşturmaktadır.

Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formundan yararlanılmıştır. Fizik, Kimya, Biyoloji ortaöğretim alan öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerini uygulamada karşılaştıkları güçlüklere ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek için “Öğretmen Görüşleri Formu”  düzenlenmiştir. Görüşme sonuçlarının analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre; Fizik, Kimya, Biyoloji ortaöğretim alan öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme araçlarını kullanma sıklığı,  alternatif ölçme değerlendirme araçlarını hazıralamada, uygulamada, değerlendirmede; öğrenci, öğretmen, eğitim programı ve diğer nedenlerle karşılaştıkları güçlüklere ilişkin görüşleri ve alternatif ölçme araçlarının eğitim-öğretim sürecine katkısına ilişkin görüşleri irdelenmiş ve alan yazın ışığında tartışılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri; Ortaöğretim Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenleri; Öğretmen görüşleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Acar, M. ve Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kulla- nabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TUBAV Bilim Dergisi, 2 (3), 354-363.

Akbaş, Y. ve Gençtürk, E. (2013). Coğrafya Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme-Değerlendirme Teknikleri İle İlgili Görüşleri: Kullanma Düzeyleri, Sorunlar ve Sınırlılıklar. Geography teachers' views about alternative assessment and evaluation techniques: usage levels, problems and limitations. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 331-355.

Aksu, Ö. (2013). Biyoloji Öğretmenlerin Uyguladıkları Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen- Öğrenci Görüşleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bal, A.P. (2013). Mathematics teacher’ views on performance task process. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 385-402

Bayındır, P. (2006). İlköğretim Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularında Kavram Haritalarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. ve William, D., (2004). Working inside the black box: assessment for learning in the classroom. Phi Delta Kapan, 9-21.

Benzer, A., & Eldem, E. (2013). Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları Hakkında Bilgi Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi 21(2), 649-664.

Born, A. D. (2003). Web-based student assessment. In A. Aggarwal (Ed.), Web-Based Education: Learning From Experience (pp. 165-188). Hershey, PA: Information Science Publishing.

Bryan Bagley, P. (1995). Authentic assessment: how do portfolios fit the picture? (Unpublishedmaster’sthesis). University of North Florida College of Educationand Human Services, USA

Cansız Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik programının ölçme değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi.Yayımlanmamış TeknikÜniversitesi, Trabzon. Doktora Tezi, Karadeniz

Cansız Aktaş, M., ve Baki, A. (2013). Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme değerlendirme boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.

Carnevale, J. (2006). The impact of self-assessment on mathematics teachers beliefs and reform practices. Master Thesis, University of Toronto Ontario, Canada.

Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. E. Erginer (Editör), XVI. Ulusal eğitim bilimleri kongresi, 2, 323-330. Ankara: Detay Yayıncılık.

Dietel, R.J.,Herman, J.L., & Knuth, R.A. (1991). What does research say about http://www.ncrel.org/sdrs/areas/stw_esys/4assess.htm. assessment? NCREL, OakBrook.

Dikli, S. (2003). Assessment at a distance: Traditional vs. alternative assessments. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 13–19.

Flowers, C., Ahlgrim-Delzell, L., Browder, D. & Spooner, F. (2005). Teachers’ percepitons of alternate assessmnet. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 30(2), 81-92.

Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve de- ğerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşı- laştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der- gisi, 33, 135-145

İnger, M. (1995). Alternative approaches to outcomes assessment for post secondary vocatioanal education. National Center for Re- search in Vocational Education, Berkeley, CA (ERIC Document Reproduction Service No: ED 389 849).

Janish C., Liu X. and Akrofi A. (2007) Implementing alternative assessment: opportunites and a obstacles. The Educational Forum, 71(3), 221-229.

Kanatlı, F. (2008). Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış lisans Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Hatay. yüksek tezi, Mustafa Kemal

Karamustafaoğlu, S., Çağlak, A. & Meşeci, B. (2012). Alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri. Amasya Dergisi, 1(2), 167-179. Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Law, B. & Eckes, M. (1995). Assessment ana ESL. Peguis Publishers: Manitoba, Canada.

Mandacı-Şahin, S. (2007). 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Gücünün Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Yayınlanmamış Doktora Tezi,

Mintah, J.-K. (2003). Authentic assessment in physical education: prevalence of use and perceive dimpact on students’ self- concept, motivation, and skill achievement. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 7(3), 161–174.

Mulvenon, S.W., McKenzie, S.C., Connors, J.V. & Williams, T.L. (2003). Teachers’ attitudes toward the use of standardized testing: Implications for practice. Arkansas Educational Research and Policy Studies Journal, 3(1), 61-80.

Nazlıçiçek, N. ve Akarsu, F. (2008). Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarıyla İlgili Yaklaşımları ve Uygulamaları. Eğitim ve Bilim. 33(149), 18-29.

Ören, F.Ş., Ormancı, Ü. ve Evrekli, E. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen yaklaşımlarına yönelik öz-yeterlilik düzeyleri ve görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1675-1698

Pınar-Bal A. ve Doğanay A. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Matematik Öğretiminde Ölçme-Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunların Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(3), 375-398.

Reys, R.E., Suydam, M.N., Lindquist, M.M. & Smith, N.L. (1998). Helping learn mathematics. USA: Allyn &Bacon.

Sambell, K., McDowell, L. ve Brown, S. (1997). Study of student perceptions of the consequential validity of assessment. Studies in Educational Evaluation, 23(4), 349-371.

Shepard, L.A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14.

Soycan, S.B. (2006). 2005 Yılı ilköğretim 5.sınıf matematik programının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Struyven, K., Dochy, F., Janssens, S., Schelfhout, W. & Gielen S. (2006). The overall effects of end-of-course assessment on stu- dent performance: acomparison between multiple choicetesting, pee assessment, case-based assessment and portfolio as- sessment. Studies in Educational Evaluation, 32(3), 202–222.

Şan, İ. (2008) Lise II. Sınıf Biyoloji Dersinde Okutulan Bitkilerde Taşıma Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretiminin Başarıya Etkisi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S. ve Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1), 122-141.

Tabak, R. (2007). “İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programının Öğrenme– Öğretme ve Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları Kapsamında İncelenmesi ( Muğla İli Örneği)”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Tay, B., Tokcan, H. ve Oruç, Ş. (2009, Mayıs). Sosyal bilgiler öğretmen yaklaşımları hakkındaki bilişsel farkındalık düzeyleri. 1. Uluslararası Çanakkale. alternatif

ölçme-değerlendirme Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,

Waters, F. H., Smeaton P.S. and Burns, T.G.(2004). Action research in the secondary science classroom: Student response to differentiated, alternative assessment. American Secondary Education.32(3),89-104.

Yıldırım A. ve Şimşek H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin R.K.(1984). Case Study research: Desing and Methods. Beverly Hills, CA: Sage.

Zhang, Z. and Bury Stock , J. A. (2003). Classrom assessment practices and teachers: Self- perceived Assessment Skills. Applied Measurement in Education. 16(4), 323-343.