Okul Öncesi Değer Eğitimi Uygulayan Okullardan Seçilen Değerlerin ve Etkinliklerin İncelenmesi

Özlem Doğan Temur, Züleyha Yuvacı
6.572 11.079

Öz


Okul öncesi dönem, çocuk için önemli bir dönemdir. Bu dönemi çocuk, çevresiyle etkileşim kurarak ve planlanmış öğretim ortamlarında bulunarak çok daha etkili şekilde geçirebilmektedir. Toplumsal değerler insan yaşamının önemli bir kısmını oluşturur. Bu değerleri çocuk zaman içerisinde sosyal yaşamla birlikte kazanabilmektedir.  Planlanmış öğretim ortamlarına da taşınması gereken değerlerin nasıl ve hangi etkinliklerle verildiği oldukça önemlidir. Bu etkinlikler çocuğun öğrenme kanallarından yararlanılarak uygulandığı takdirde topluma uyumunun sağlanması çok daha kolay olacaktır. Bu araştırma, Okul öncesi Değer Eğitimi Uygulanan Okullardan Seçilen Değerlerin ve Etkinliklerin İncelenmesi ile ilgilidir. Çalışma Nitel bir çalışma olup içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.   Araştırma,  2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle ilçesine bağlı değer eğitimi müfredatı uygulayan iki okul öncesi eğitim kurumunda gerçekleşmiştir. Bu kurumlarda çalışan iki okul öncesi öğretmeni bir ay boyunca gözlemlenmiştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. Değer eğitimi uygulayan öğretmenlerin değer eğitimi verirken öğrencilere model olması ve onlara konuyu anlatırken kendisinin de yapmaya çalışmasıdır. Bu durumun çocuklarda etkili olduğu görülmüştür. Değer eğitimi uygulayan 1 numaralı öğretmenin uygulamalarında öğrencilerin konuya adaptasyonunu sağlamak için daha fazla yöntem kullandığı gözlenmiştir. Ayrıca yine 1 numaralı öğretmen değer tema başlıklarını kendi içerisinde aşamalandırarak anlatmaya çalışmış, bu yöntem ise öğrencilerin değeri daha kolay anlamalarını sağlamıştır. Araştırmadaki önerimiz, öğretmenler çok soyut kavramlar olan “Saygı, Doğruluk, Empati” gibi konularda daha çok tiyatro, drama gibi yöntemleri kullanarak hayatın içinden örnekler vermeyi hedeflemelidirler.


Anahtar kelimeler


Değer Eğitimi, Okul öncesi, Eğitim

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bağcı, E. (2013). Çocuk Edebiyatı Ürünleriyle Çocuklar İçin Yazılmış Eserlerin Değerler Eğitimi Bağlamında Karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Bills, L. & Husbands C. (2005). Values Educations in the Mathematics Clasroom: Subject Values, Educational Values and One Teacher’s Articulations of her Practice, Cambridge Journal of Education, 35(1), 7-18.

Crowther, E. (1995), An Independent School LibraryClassroom-Parent Pertnership Program to Encourage Respect, Responsibility, Courtesy, and Caring For Prekindergarten Through Eighth Grade, (ERIC Document Reproduction Service No: ED388964). 220-229.

Dağlıoğlu, H. ve Çakır E.F. (2007), Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerilerinden Planlama ve Derin Düşünmenin Geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Bilim, 32(144), 28-35.

Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değer eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Dirican, R. (2013). 3-6 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Yayımlanan Resimli Hikâye Kitaplarının Bazı Temel Değerler Açısından İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Fixler, B. (2000). A Caring and Sharing Environment Helps Teach Values in Kindergarten Students, Sant Xavier University& Sky Light Professional Development FieldBased Masters Program/ Chicago, Illinois, May

Gürol, A. ve Serhatoğlu, B. (2009), Değerlerin Kazandırılmasında Yaratıcı Dramanın Rolü, I. Ulusal İyilik Sempozyumu, Bildiri Kitabı Fırat Üniversitesi, Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü 2009 Yayınları No:1, ISBN: 978-605-378-122-6.

Hökelekli, H. (2011), Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi, Timaş Yayınları, İstanbul.

İşcan, D.C. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Bilim Dalı Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Lınkona, T. (1997), .The Teacher’s Role in Character Education. Journal of Education, 179(2), 63-80.

Narvaez, D., V. Khmelkov, L., Vaydıch J. & Turner C.J. (2006), Measuring Teacher Self-Efficacy for Moral Education. University of Notre Dame New York.

Samur A.Ö. (2011) .Değerler Eğitimi Programinin 6 Yaş Çocuklarinin Sosyal Ve Duygusal Gelişimlerine Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dali Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dali Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Soydan, S. (2013), Çocuklarda Merak Duygusunu Uyandırmada Montessori Öğretmenlerinin Kullandıkları Stratejiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 269-290.

Stirling, D., Archıbald, G., McKay L. & Berg S. (2000), Character Education Connecttions (For School, Home and Community) A guide for Integrating Character Education Book, ISBN-1-887943-28-5 NY: National Professional Resources.

Şen, M. (2011), .Okul Öncesi Eğitim Programında Değerler Eğitiminin Kapsamı. (Ünite 6) Açık öğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın no: 2301 Açık Öğretim Fakültesi Yayın No: 1298.

Şişman, M. ve Turan S. (2002), .Eğitim ve Okul Yönetiminde Eğitim Bölgesi Danışma Kurullarının İşlevi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6, 136–146.

Tek, Ö., (2002). Okulöncesi Eğitimde Eğitimcinin Rolü (Çeviri; Early Childhood Today), Çoluk çocuk Dergisi. 27-29.

Viadero, D. (2003). Nice Work, Education Week, 22(33), 38-42. Yalar, T. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Değerler Eğitiminin Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öğretmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geliştirme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretimi) Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Yıldırım, K. (2009). Türk Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Deneyimleri: Fenomonolojik Bir Yaklaşım. Eurasian Journal of Educational Research, 35,, 165-18

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı Seçkin Yayınevi.