Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

Ayfer Sayın, Selahattin Gelbal
4.799 2.195

Öz


Bu çalışmada başarıyı etkilediği düşünülen faktörlerden bazılarının başarı üzerinde ne derece etkili olduğu, ardışık aralıklar yöntemi ölçekleme çalışması yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmayı, 2010-2011 Güz Döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine kayıt yaptıran 461 öğrenci oluşturmaktadır. Ayrıca cinsiyet, bölüm, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, ekonomik durum, ayda okunan sayfa sayısı değişkenleri bakımından da başarıyı etkilediği düşünülen faktörlerin çözümlemeleri ve karşılaştırmaları yine ardışık aralıklar yöntemi ölçekleme çalışması ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada öğrencilerin başarılı olmada en önemli gördüğü faktörlerin dersi iyi dinleme, disiplinli çalışma, öğretmen yeterlikleri ile uygulanan strateji ve yöntem olarak gördükleri; en az önemli gördükleri faktörlerin ise kardeş sayısı, bilgisayar kullanma becerisi ve sosyal aktivitelere katılım olduğu saptanmıştır.


Anahtar kelimeler


başarı, ardışık sınıflama yöntemleri, ölçekleme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akbaba Altun, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin Sınav Başarılarına Etki Eden Faktörler: LGS/ÖSS Sınavlarındaki Başarılı İller Örneği, İlköğretim Online, 7(1), 157-173.

Başaran, İ.E. (2006). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankata: Ekinoks Yayınları.

Çelikkaleli, Ö., Gökçakan, N. ve Çapri, B. (2005). Lise Öğrencilerinin Bazı Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet, Okul Türü, Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 245-268.

Elmacıoğlu, T. (2009). Başarının Gücü, İstanbul: Yakamoz Yayınları.

Gelbal, S. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerinde Etkisi, Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13.

İlgar, L. (1996). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.

Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.

Keskin, S. ve Sezgin B. (2009), Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 1-18.

Loehlin, J.C. (2004), Latent Variable Models an Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis, Mahwah, New Jersey.

Rankin, P.D., Knezek G.A, Wallece S., Zhang S. (2004). Scaling Methods, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.

Özçelik, D.A. (2010) Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayınları.

Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.

Şeker, R., Çınar, D. ve Özkaya, A. (2004). Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Düzeylerine Etkisi, Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Tezcan, M. (1996). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Bilim Yayınları Turgut, M.F. ve Baykul Y. (1992). Ölçekleme Teknikleri, Ankara: ÖSYM Yayınları.