Fizik Öğretmen Adaylarının, Fizik Dersine ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesine İlişkin Boylamsal Bir Çalışma

Zafer Tanel, Rabia Tanel
3.681 1.671

Öz


Çalışmada öncelikle, fizik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının beş yıllık öğrenim yaşantıları sonunda nasıl değiştiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğretmen adaylarının fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, cinsiyet ve bölümdeki öğrenimlerine devam edip etmeme değişkenlerine göre de incelenmiştir.

Araştırmanın katılımcıları Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nin Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’na 2008-2009 öğretim yılında kayıt yaptıran 47 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplamak için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları daha önce yapılmış olan “fizik dersine yönelik tutum ölçeği” ile “öğretmenlik mesleğine bakış açısı tutum ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri,  ölçeklerin öğretmen adaylarının tümüne 2008-2009 öğretim yılında birinci sınıfta ve 2012-2013 öğretim yılında beşinci sınıfta öğrenimine devam eden 25 öğrenciye uygulanmasıyla elde edilmiştir.

Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin beş yıllık öğrenim yaşantıları sonunda fizik dersine yönelik tutumlarının değiştiği ama öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değişmediği görülmüştür. Fizik öğretmen adaylarının birinci sınıfta okurken fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve benzer şekilde beşinci sınıfı bitirmek üzereyken fizik dersine yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı, fakat son sınıfta öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca,  öğrenim hayatına devam eden öğretmen adayları ile birinci sınıftan sonra kaydını sildiren veya hak donduran öğrencilerin fizik dersine ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında fark bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Fizik dersine yönelik tutum, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, fizik eğitimi, boylamsal çalışma

Tam metin:

PDF


Referanslar


Açışlı, S. ve Kolomuç, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 266-271.

Akpınar, E., Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56–62.

Aktamış, H., Tanel (Kalem) R. ve Ergin (2004). Lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik görüşleri ve tutumları. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Muğla, Bildiriler Kitabı, 161-164.

Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N.T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15, 59, 345-36

Bümen, N.T. ve Özaydın Ercan, T. (2013). Adaylıktan göreve öğretmen özyeterliği ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlardaki değişimler. Eğitim ve Bilim, 38(169), 1091

Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162, 136-145.

Eagly, A.H. & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.

Erdem, A.R. ve Anılan, H. (2000). PAÜ eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği örgencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(7), 146-152.

Erdem, A.R., Gezer, K. ve Çokadar, H (2005). Ortaöğretim fen –matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları (Pamukkale Üniversitesi örneği). XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Kongre Kitabı I. Cilt, 471–477.

Erdemir, N. (2010). Fizik öğretmeni adaylarının bölümü tercih nedenleri ve mekanik konularında akademik başarı düzeylerine etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-14.

Genceli, M. (2007). Tek değişkenli dağılımlar için KolmogrovSmirnov, Lilliefors ve Shapiro-Wilk Normallik Testleri. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 25(4), 3063

Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-83.

Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8. sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.

İpek, C. ve Bayraktar, Ş. (2004). Aday öğretmenlerin fen bilimleri ve sosyal bilimlere bakışları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 35-50.

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 10. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi , 13(2), 367-380.

Onyinye, O.M. & Okereke, N.A. (2012). The attitude of final year students towards learning of physics in Ihıala Local Government Area of Anambra State, Journal of Science and Arts, 1(18), 85-92.

Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Özder, H., Konedralı, G. ve Zeki Perkan, C. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2),253-275.

Petty, R. (1995). Attitude change. In A. Tesser (Ed.), Advanced social psychology, New York: NY, McGraw-Hill.

Robbins, S. (1994). Örgütsel Davranışın Temelleri (Çev: Sevgi Ayşe Öztürk), Eskişehir: ETAM Basım Yayın.

Sağlam, Ç.A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Dergisi, 5(1), 59-69.

Sarı, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının öğretmenlik mesleğine ve programa ilişkin görüşlere etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(155), 3-15.

Şen, B. (2006). Sınıf öğretmenliği adaylarının öğretmenlik tutumları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tanel, R., Şengören Kaya, S. ve Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 1Terzi, A.R. ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.

Üstüner, M., Demirtaş, H., ve Cömert, M. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Örneği), Eğitim ve Bilim, 34(151), 140-155.

Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 355-379.