Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri

Yurdal Dikmenli, Ülkü Eser Ünaldı
3.633 2.769

Öz


Bu çalışma, coğrafya derslerinin yüz yüze destekli harmanlanmış öğrenme ortamları ile sanal sınıf uygulamaları destekli harmanlanmış öğrenme ortamlarında işlendiği sınıflarda yer alan öğrencilerin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiş, betimsel karakterli bir araştırmadır.  Çalışma grubunu 9. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 52 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından gruplardaki öğrencilerin katıldıkları yüz yüze destekli ve sanal sınıf uygulaması destekli harmanlanmış öğrenmeye yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış 2 farklı mülakat formu kullanılmıştır. Çalışma gruplarındaki öğrencilerin genel olarak yüz yüze destekli harmanlanmış öğretim ortamlarında ve sanal sınıf uygulaması destekli harmanlanmış öğrenme ortamlarında hoşlarına gitmeyen bir durum olmamıştır. Ancak öğrenciler sanal sınıf uygulamaları sürecinde; internet bağlantı hızı, ses ve görüntü problemleri gibi çok fazla teknik problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum bir kısım öğrencide hoşnutsuzluğa neden olmuştur.

 


Anahtar kelimeler


Blended Learning, Virtual Classroom Implementation, Geography Teaching, Web-Based Instruction, Student Views

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkoyunlu, B. & Yilmaz Soylu, M. (2006). A Study on Students’ Views On Blended Learning Environment. Turkish Online Journal of Distance Education, Vol. 7(3), 43Avşar, İ.İ. (2011). Moodle ile Temel Bilgi Teknolojileri Dersinin Uygulama Süreci, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya

Aytaç, T. (2006). Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Balcı, M. (2008). Karma Öğrenme ile ilgili Öğrenci Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Budak, Y. ve Çoban Budak, E. (2012). Harmanlanmış öğrenme yönteminde benzetim uygulamalarının öğrenmeye etkisi. AJIT ‐e: Online Academic Journal of Information Technology, 3(6), 46-65.

Caner, M. (2009). Blended Learning Model for Teaching Practice Course in Pre-Service English Language Teacher Training Program. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Clark, R.C. & Kwinn, A. (2007). The new virtual classroom: Evidence-based guidelines for synchronous learning. San Francisco: Jossey-Bass

Ebbers, M., Balague, D., Ganguly, B., Noyes, D. & Salm, P. (2003). Using ıbmlotus virtual classroom: A best practices guide to E-learning. IBM Redbooks, Internetional Technical Support Organization.

Horton, W. (2000). Designing web based training. NY, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaya, S. (2011). Sanal sınıf yönetimi sürecinde görev alacak öğretim elemanlarının eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kistow, B. (2011). Blended Learning in Higher Education: A Case Study of Graduate School of Business, Trinidad and Tobago. Caribbean Teaching Scholar, 1(2), 115-128. MEB (2011). Coğrafya dersi öğretim programı (9,,10,11, ve 12. sınıflar), Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

Orhan, F., Altun, S. ve Kablan, Z. (2004). Karma Öğrenme (Blended Learning) Yöntemine Dayalı Bir Uygulama Öğrenci Görüşleri: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği. IV. International Educational Technologies Conference. Sakarya.

Osguthorpe, B.R. & Graham C.R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3).

Şen, B., Menemencioğlu O., Atasoy F ve Özcan C. (2011). Kümelenmiş Sanal sınıf Uygulaması, Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat İnönü Üniversitesi, Malatya

Taslacı, N. (2007). EFL learners’ perception of blended writing class: blog and face to face. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2008). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği: öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(4), 60-84.

Usta, E. (2007). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının akademik başarı ve doyuma etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, GÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çoklu düzeyde değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.