Kentsel ve Kırsal Bölgede Öğrenim Gören Öğrencilerin FENdeposu Eğitim Portalına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Merve Polat, Gülten Şendur, Mehmet Ali Şenay
3.375 1.847

Öz


Bu araştırma, kentsel ve kırsal bölgede öğrenim gören öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine ilişkin hazırlanan FENdeposu eğitim portalının kullanımının genel, öğretimsel ve tasarım özellikleri bakımından uygulama okulları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2009- 2010 eğitim-öğretim yılında Manisa İli Soma  İlçesi’nde kırsal ve kentsel bölgedeki 6., 7. ve 8.sınıfta öğrenim gören 269  öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bader (2007) tarafından hazırlanan, “Eğitim Yazılımı Değerlendirme Anketi”nden faydalanılarak geliştirilen “İnternet Sitesi Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS-15 veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir.  FENdeposunun eğitim portalının genel, öğretimsel ve sayfa tasarım özelliklerine ilişkin öğrenci görüşleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı Bağımsız Örneklem t-testi ile hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre kentsel ve kırsal bölgedeki 6.,7. ve 8.sınıf öğrencilerinin FENdeposunun genel özelliklerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu , buna karşılık öğretimsel ve  sayfa tasarımına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda çalışmanın sonucunda bazı önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar kelimeler


Eğitim Portalı, Fen ve Teknoloji Dersi, İnternet Tabanlı Eğitim

Tam metin:

PDF


Referanslar


Adulseranee, R. (2007). The effects of using different types of multimedia presentations on thai seventh-grade learners' understanding of a social studies text. Ed.D. Dissertation, Northern Illinois University, United States-Illinois. Retrieved April 6, 2008, From Proquest Digital Dissertations Database. (Publication No. AAT 3272137).

Akçay, S., Aydoğdu, M., Yıldırım, H. ve Şensoy, Ö. (2005). Fen eğitiminde ilköğretim 6.sınıflarda çiçekli bitkiler konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 1(13), 103-116.

Akgül, A. ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel analiz teknikleri. SPSS’de işletme yönetimi uygulamaları. (2.Baskı), Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar.

Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 9-18.

Arslan, T. (2008). Ders etkinliği olarak "eğitim yönetim sistemleri" moodle’ın kullanımı, II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 372-380.

Ayas, A. (1995) Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.

Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bakar, A. ve Karoğlu, K. A. (2008). İlköğretim branş öğretmenlerinin derslerinde BDE uygulamalarından yararlanma durumlarının incelenmesi, II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 55055

Bülbül, O., (2009). Fizik dersi optik ünitesinin bilgisayar destekli öğretiminde kullanılan animasyonlarin ve simülasyonlarin akademik başarıya ve akılda kalıcılığa etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Byers, D.N. (1997). So why use multimedia, the Internet, and lotus notes? Paper presented at the Technology in Education Conference, San Jose, CA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED413023)

Cavaş, B. (2000). The use of the computer technology in seventh grade science topics which contain mathematics, International Special Education Congree ISEC-2000 July, 24-26th 2000, Manchester, UK.

Chera, P. & Wood, C. (2003). Animated multimedia ‘talking books’ can promote phonological awareness in children beginning to read. Learning and Instruction, 13(1), 33-52. Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı ilköğretim ve 2. kademe öğretmen kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çetin, O. ve Günay, Y. (2010). Fen eğitiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (38), 19-34.

Çilenti, K. (1988). Eğitim teknolojisi ve öğretim, Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Dalacosta, K., (2009). Multimedia application with animated cartoons for teaching science in elementary education, Computers & Education, 52, 741-748.

Daşdemir, İ. (2006). Animasyon kullanımının ilköğretim fen bilgisi dersinde akademik başarıya ve kalıcılığa olan etkisi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Erzurum

Daşdemir, İ. ve Doymuş, K. (2012). Fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 33-42.

Depover, C., Giardina, M., & Marton, P. (1998). Les environnements d’apprentissage multimédia. Paris: L’Harmattan.

Erefe, İ. (2002). Hemşirelikte araştırma, ilke, süreç ve yöntemleri. Veri toplama araçlarının niteliği. Hemar-Ge, İstanbul: Odak Ofset

Eroğlu, N. (2010). 6.sınıf "Maddenin Tanecikli Yapısı" ünitesindeki kavramları öğretiminde öğrenci ürünü karikatürlerin kullanımı. Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Sakarya

Gall J. P., Gall M.D. & Borg W.R. (1999). Appling educational research. New York: Longman.

Garcia, R.R., Quiros, J.S., Santos, R.G., Gonzalez, S.M. & Fernanz, S.M. (2007). Interactive multimedia animation with macromedia flash in descriptive geometry teaching. Computers & Education, 49(3), 615-639.

Gay L.R. (1987). Educational research compentencies for analysis and application. New York: Macmillan Publishing Company.

Gürdal, A., Aksoy, M., ve Macaroğlu, E. (1995). İlköğretimde kavram kargaşası, Bilim ve Teknik. 334, 96-97.

İnaç, A.E. (2010). Animasyon kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarılarına ve akılda tutma düzeylerine etkisi: 6, 7 ve 8. sınıflar örneği. Yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Çanakkkale

Jonassen, D.H. (1996). Computers in the classroom: mindtools for critical thinking. englewood cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Sanem Matbaacılık.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kauffman, J.M. (1997). Guest editorial: Caricature, science, andexceptionality, Remedial and Special Education, 18, 130-1

Lind, K.K. (2005). Exploring science in early childhood. A development approach, Thomson Delmar Learning, USA. MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Taslak baskısı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Öksüz, E. ve Malhan, S. (2005). Sağlığa bağlı yaşam kalitesi: Kalimetri. Ankara: Başkent Üniversitesi.

Smith, B.O., Stanley, W.O. & Shores, J.H. (1957). Foundations of curriculum development, New York: Harcourt Brace and World Insc.

Stevenage, S.V. (1995). Can caricatures really produce distinctiveness effects? British Journal of Psycology, 86, 127-1

Sutherland, R. (2004). Designs for learning: ICT and knowledge in the classroom, Computers & Education, 43, 5-16.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı) Ankara: Nobel Yayınevi.

Ünal, S. (2002). Lise 1 ve 3 Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusundaki Kavramları Anlama Seviyelerinin Karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.