TGA Stratejisinin Basınç Konusunun Öğretimine Olan Etkisinin İncelenmesi

Abuzer Akgün, Fuat Tokur, Doğan Özkara
4.211 2.933

Öz


Bu Çalışmada (TGA) Tahmin – Gözlem- Açıklama stratejisine dayalı etkinliklerin basınç konusunun öğretiminde kullanılmasının öğrenci kazanımlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma 2011 – 2012 eğitim/öğretim yılında Adıyaman ilinde Biraralık İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 50 sekizinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin, basınç konusundaki kavramsal başarılarının, bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin ve fene yönelik tutumlarının TGA stratejisine dayalı olarak hazırlanan etkinlikler ile değişimi incelenmiştir. Öntest – sontest kontrol grup desenin kullanıldığı bu çalışmada deney (N =26) ve kontrol (N=24) grubu yansız atama ile oluşturulmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak; “Basınç Başarı Testi (BBT)”, “Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüş Ölçeği (BBYGÖ)” ve “Fen Bilgisi Tutum Ölçeği (FBTÖ)” kullanılmıştır. Verilerinin analizinde “bağımsız gruplar t – testi” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulguların analizinden,  TGA stratejisine dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin, öğrencilerin basınç konusundaki kavramsal başarılarını ve bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini deney grubu lehine anlamlı düzeyde değiştirdiği tespit edilmiştir. Ancak fene yönelik tutum açısından deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında oluşan farkın anlamlı düzeyde olmadığı görülmüştür.

 Anahtar kelimeler


TGA Stratejisi, Basınç, Kavramsal Başarı, Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüş, Fene Yönelik Tutum.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akgün, A., Aydın, M. ve Sünkür, M. (2007). İlköğretim bölümü öğrencilerinin fen derslerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-14.

Akgün, Ö.E. (2005). Kavramsal değişim stratejileri, çalışma türü ve bireysel farklılıkların öğrenci başarı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Akpınar, E., Yıldız, E., Tatar, N. ve Ergin, Ö. (2011). Fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 189, 267-277.

Andaç, K. (2007). Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının 5E modelinin öğrencilerin basınç konusundaki erişilerine, bilgilerinin kalıcılığına ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

Ateş, S. ve Bahar, M. (2002). Araştırmacı fen öğretimi yaklaşımıyla sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin bilimsel yöntem yeteneklerinin geliştirilmesi. V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, s 276, Ankara.

Ayas, A. (2008). Kavram öğrenimi, içinde: Çepni, S. (der.), Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. Pegem Akademi, Ankara.

Aydın, M. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem- açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. etkisinin

Ayvacı H.Ş. (2007). Bilimin doğasının sınıf öğretmeni adaylarına kütle çekim konusu içerisinde farklı yaklaşımlarla öğretilmesine yönelik bir çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Balım, A.G., Sucuoğlu, H. ve Aydın, G. (2009). Fen ve teknolojiye Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 33-41.

Baytok, H. (2007). Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı öğretimin ilköğretim 7. sınıf basınç konusunda öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Bilen, K. (2009). Tahmin et-gözle-açıkla yöntemine dayalı laboratuar kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. öğretmen adaylarının

Bilen, K. ve Aydoğdu, M. (2010). Fen Bilgisi öğretmen adaylarına bitkilerde fotosentez ve solunum kavramlarını öğretmede TGA (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) stratejisinin kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 179–194.

Bilgin, İ. ve Karaduman, A. (2005). İşbirlikli öğrenmenin 8. sınıf öğrencilerinin fen dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online, 4(2), 32 – 45.

Blosser, E.P. (1984). Attitude research in science education. Information Bulletin, 1, 1-9.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara

Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N. ve Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim eğitimi programının 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165).

Chew, C. (2008). Effects of Biology-Infused Demonstrations on Achievement And Attitudes in Junior College Physics. EdD Thesis. The University of Western Australian. Education of Faculty.

Çinici, A. ve Demir, Y. (2010). İşbirlikçi ve bireysel TGA etkinliklerinin 9. sınıf öğrencilerinin difüzyon ve osmoz kavramlarını öğrenmelerine etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s, 49, İzmir.

Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altan, A. ve Şahpaz, Ö. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

İzci, F. (2008). Biyoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı eğitime yönelik yaklaşımlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kaya, O.N. (2005). Tartışma teorisine dayalı öğretim yaklaşımının öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusundaki başarılarına ve bilimin doğası hakkındaki kavramalarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kearney M. ve Treagust, D.F. (2001). Constructivism as a referent in the design and development of a computer program using ınteractive digital video to enhance learning in physics. Australian Journal of Educational Technology, 17(1), 64-79.

Kearney, D.M. (2002). Classroom use of multimedia supported predict-observe- explain tasks to elicit and promote discussion Unpublished Technology, Curtin. students’ thesis, conceptions. Ph.D. Curtin University of

Kearney, D.M. (2004). Classroom use of multimedia supported predict-observe-explain tasks in a social constructivist learning environment. Research in Science Education, 34(4), 427-453.

Kearney, D.M. & Treagust, D.F. (2000a). An ınvestigation of the classroom use of prediction-observation-explanation computer tasks designed to elicit and promote discussion of students' conceptions of force and motion. Paper Presented At The Annual Meeting of The National Association For Research in Science Teaching, 28–31, New Orleans, USA.

Kearney, D.M. & Treagust, D.F. (2000b). Constructivism as a referent in the design and development of a computer program which uses ınteractive digital video to enhance learning in physics. Australian Journal of Educational Technology, 17, 64 – 79.

Kearney, M. & Wright, R. (2002). Predict-observe-explain e shell.LearningDesigns.http://www.learningdesigns.uow.ed u.au/tools/info/t3/.

Kearney, M., Treagust, D., Yeo, S., & Zadnik, M. (2001). Student and teacher perceptions of the use of multimedia supported understanding. Research in Science Education, 31(4), 589- 615. tasks to probe

Keeratichamroen, W., Panijpan, B. & Dahsah, C. (2007). Using the predict–observe–explain (poe) to promote students‟ learning of tapioca bomb and chemical reactions. Mahidol University Annual Research Abstracts, 35, 563.

Kenyon, L.O. (2003). The effect of explicit, ınquiry ınstruction on freshman college science majors’ understanding of the nature of science, Unpublished PhD Dissertation, University of Houston.

Korkmaz, H., Tatar, N., Kıray, A. ve Kibar, G. (2008). İlköğretim Fen ve teknoloji 6. sınıf öğretmen kılavuz kitabı, MEB Devlet Kitapları, 4. Baskı, Ankara.

Köse, S., Coştu, B. ve Keser, Ö.F. (2003). Fen konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: TGA yöntemi ve örnek etkinlikler. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 43-53.

Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Üstün, U. (2010). Bilimin doğası öğretimi mesleki gelişim paketinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarına uygulanması ile ilgili tartışmalar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(4), Aralık Özel Sayı, 129–162.

Köseoğlu,F., Tümay,H. ve Kavak, N. (2002).Yapılandırmacı Öğrenme Teorisine dayanan etkili bir öğretim yöntemi: Tahmin et- gözle –açıkla „buz ile su kaynatılabilir mi?.V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, s:670-675,Ankara.

Küçük, M. (2006). Bilimin doğasını ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine Yayımlanmamış Doktora Tezi, KTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. yönelik bir çalışma.

Küçüközer, H. (2008). The effects of 3d computer modelling on conceptual change about seasons and phases of the moon. Physics Education, 43(6), 632–636.

Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 627–639.

Önen, F. (2005). İlköğretimde basınç konusunda öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının yapılandırmacı yaklaşım ile giderilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Osborne, J., Simon, S. and Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049– 1079.

Özdemir, H. (2011). “Tahmin et-gözle-açıkla” stratejisine dayalı laboratuar uygulamalarının, fen bilgisi öğretmen adaylarının asitler–bazlar konusunu anlamalarına etkisi. Yuksek lisans tezi, Pamukkale Universitesi. Denizli

Özmen H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111.

Palmer, D.H. (1995). The "POE" in the primary school: an evaluation. Research in Science Education, 25(3), 323- 332.

Rivas, M.G. (2003). The nature of science and preservice elementary teacher: Change in understanding and practice, Unpublished Phd Dissertation, University of California.

Russell, D.W., Lucas, K. & Mcrobbie, C. (1999). Microprocessor based laboratory activities as catalysts for student construction of understanding in physics. Paper presented at AARE - NZARE Conference Melbourne, 29 November - 2 December 1999. http://www.aare.edu.au/99pap/luc99196.htm. tarihi: 14.09.2012. Erişim

Russell, D.W., Lucas, K.B. & McRobbie, C.J. (2003). The role of the microcomputer-based laboratory display in supporting the construction of new understandings in kinematics. Research in Science Education, 33(2), 217- 243.

Sağır, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2009). Animasyon destekli tahmin- gözlem-açıklama tekniğinin fen öğretiminde kullanılması. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, s. 244, Trabzon.

Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2012). 5E Öğretim Modeline Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Gaz Basıncı İle İlgili Kavramsal Anlamalarına Etkisi. NEF–EFMED, 6(1), 220-264.

Saka, A., (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde 5e modelinin etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, KTÜ, Trabzon.

She, H.C. (2002). Concepts of higher hierarchical level require more dual situated learning events for conceptual change: A study of air pressure and buoyancy. International Journal of Science Education, 24(9), 981-996.

Shrigley, R.L., Koballa, T.R. & Simpson R.D. (1988). Defining attitude for science educators. Journal of Research in Science Teaching, 25(8), 659-678.

Tao P.K. & Gunstone, R.F. (1999a). Conceptual change in science through collaborative learning at the computer. International Journal Science Education, 21(1), 39–57.

Tao, P. & Gunstone, R. (1999b). The process of conceptual change in force and motion during computer-supported physics instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 859-882.

Taşkoyan, S.N. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme stratejilerinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri, akademik başarıları ve tutumları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Tekeli, A. (2009). Argümantasyon odaklı sınıf ortamının öğrencilerin değişimlerine ve bilimin doğasını kavramalarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. asit-baz konusundaki kavramsal

Tokur, F. (2011). TGA stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının anlamalarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman. konusunu

Ünal, G. (2005). Fen Öğretiminde Derinliğine Öğrenme: Basınç konusunda modelleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ünal, G. ve Ergin, Ö. (2006). Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 36-52. başarılarına, öğrenme

Ünal, G. ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirleme ölçeği. İlköğretim Online, 7(3), 706 – 716.

White, R. & Gunstone, R. (1992). Probing Understanding, 1 st Edition, The Falmer Pres, 196 p., London and New York.

Windschitl, M. & Andre, T. (1998). Using computer simulations to enhance conceptual change: The roles of constructivist instruction and student epistemological beliefs, Journal of Research in Science Teaching, 35(2), 145-160.