İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

Elif Esra Arıkan
4.113 54.953

Öz


Çalışmanın amacı, 2011-2012 öğretim yılında İstanbul ili Başakşehir ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulu  2. Sınıf öğrencileri ile problem kurma etkinliğinin nasıl gerçekleştirildiğini ve öğrencilerin problem kurma becerilerini incelemektir.

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımı ile durum çalışması özelliği taşımaktadır. Çalışmaya 23 öğrenci katılmış olup, çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. I. Adımda öğrenciler, öğretmenleri ile problem kurmanın ne olduğunu öğrenmiş ve peşinden ders kitaplarında yer alan  problem kurma etkinliğinden bir soruyu yapmışlardır. Bu aşama, doğrudan gözlem ile şekillendirilmiştir. Daha sonra II.adımda, araştırmacı tarafından verilen benzer bir soru öğrencilere sunulmuştur. Veriler çalışma kağıdı olarak toplanmıştır.

Sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin problem kurma etkinliğinde bazı öğrencilerin istenen duruma uygun problem kuramadıkları, kavram yanılgısı ortaya çıktığı, Türkçe dilini  iyi kullanamadıkları belirlenmiştir. Bu durum, kitapta yer alan problem kurma sorularının, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

 

Anahtar Kelimeler; İlköğretim 2. Sınıf, problem kurma, etkinlik.

 


Anahtar kelimeler


Anahtar Kelimeler; İlköğretim 2. Sınıf, problem kurma, etkinlik.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abu-Elwan, R. (1999). The development of mathematical problem posing skills for prospective middle school teachers. Paper presented at the proceedings of the International Conference on Mathematical Education into the 21st Century: Social Challenges, Issues anda, Cairo, Egypt.

Akay, H. (2006). Problem Kurma Yaklaşımı İle Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısı, Problem Çözme Becerisi ve Yaratıcılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Altun, M. (2006). Teacher trainees’ skills and opinions on solving non-routine mathematical problems, paper presented at the International Conference on Teaching of Mathematics 3 (ICTM3), İstanbul, 30 June-5 July.

Arslan, M., M.& Dörttepe, C., (2011). İlköğretim 2.Sınıf Matematik Ders ve Çalışma Kitabı. Anıttepe Yayınları, Kızılay, Ankara.

Babadoğan, C., Olkun, S., (2006). Program Development Models and Reform in Turkish Primary School Mathematics Curriculum. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, http://www.imt.plymouth.ac.uk/journal/default.htm. adresinden 12 Haziran 2013 tarihinde indirilmiştir.

Brown, S., I. & Walter, M., I., (2005). The Art of Problem Posing Third Edition, LEA, London.

Brown, S.,I., & Walter, M.,.I., (1993). Problem Posing: Reflection and Application. Hilsdele, NJ: Erlbaum.

Cai, J. (2003). Singaporean Students’ Mathematical Thinking In Problem Solving And Problem Posing: An Exploratory Study. International Journal Mathematic Education Science Technology, 34(5), 719-737.

Demirel, Ö. (2006). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegema

Ellerton, N. F. (1986). Childeren’s made-up mathematics problems - A new perspective on talented mathematicians. Educational Studies in Mathematics, 17, 261-271.

Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler. İlköğretim-Online, 2(1), 18-27.

Fisher, A., (1987). Interpersonal Communication Pragmatics of Human Relationships, Randım Hause, Inc., New York.

Halat, E. (2007). Yeni İlköğretim Matematik Programı (1-5) ile İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 63-88.

Kalender, A. (2006), Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşım Temelli “Yeni Matematik Programı”nın Uygulanması Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Kılıç, Ç., (2011). İlköğretim Matematik Dersi (1-5sınıflar) Öğretim Programında Yer Alan Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 54-65.

Leung, S., S., (1996). Problem Posing As Assessment: Reflection and Re-Constructions. The Mathematics Educator, 1(2), 159-171.

Lowrie T., (1999). Free Problem-Posing: Year 3/4 Students Constructing Problems For Friends To Solve, MERGA 22, 328-3

MEB. (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Mestre, J. P. (1991). Physics Today, September s.56.

Olkun, S., Aydoğdu, T., (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler. http://ilköğretimonline.org.tr 2(1), 28-35.

Reys, R. E., Suydam, M. N., Lindquist, M. M.& Smith, N. L., (1998). Helping Childeren Learn Mathematics. Fifth Edition. Needham Heights:Allyn&Bacon.

Sak, U., (2012). Üstün Zekâlılar, Vize Basın Yayın, Ankara.

Stoyanova, E., (2003). Extending Students’ Understanding of Mathematics via Problem Posing. The Australian Mathematics Teacher, 59(2), 32-40.

Turhan, B. (2011). Problem Kurma Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Başarıları, Problem Kurma Becerileri ve Matematiğe Yönelik Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yin, R., K., (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, Calif: Sage Publications. The Analysis of Mathematical Problem Posing Skill of Elementary Second Grade Students * Elif Esra Arıkan † and Hasan Ünal Yıldız Teknik University, Turkey Received: 08.04.2013 - Revised: 21.06.2013 - Accepted: 27.06.2013