Araçsal Sosyal Destek Bakımından İlköğretim Okullarının Durumu Ve Velilerin Bu Konudaki Öğrenme Gereksinmeleri

Mukaddes Örs
3.866 1.793

Öz


Bu araştırma, Antalya İli Manavgat İlçesinde araçsal sosyal destek bakımından kamu ilköğretim okullarının durumunu ve velilerin bu konudaki öğrenme gereksinmelerini saptamayı amaçlamaktadır. Tarama modelinde olan bu araştırmanın evreni Manavgat ilçesinde bulunan kamu ilköğretim okullarında öğrencisi bulunan velilerden oluşmaktadır. Araştırma 2010- 2012 eğitim-öğretim yılında Antalya ili Manavgat ilçesi merkez kamu ilköğretim okullarında öğrencisi bulunan 384 öğrenci velisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 10 ilköğretim okulunda öğrencisi bulunan velilerden tabakalı örnekleme yoluyla seçilen veli örnekleminden toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve ki kare tekniklerinden yararlanılmıştır. Velilerin neredeyse tamamına yakınının çocuklarına araçsal sosyal destek konusunda olumlu davranışlar içersinde olduğu belirlenmiştir. Ancak azımsanmayacak ölçüde yeterli desteği sağlamayan veli bulunduğu ve bunların araçsal sosyal destek konusunda öğrenme gereksinmesinin olduğu anlaşılmıştır. Velilerin çocuklarıyla birlikte uzun saatler televizyon izlemeleri araçsal sosyal destek bakımından olumsuzdur. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte haftada 12 saati geçmeyen televizyon izlemeleri önerilmektedir


Anahtar kelimeler


Anahtar Kelimeler; Araçsal Sosyal Destek, Öğrenci Başarısı, Öğrenci Sağlığı, Ebeveyn Desteği, Yetişkin Eğitimi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aksoy, A.B., Kahraman, Ö.G. ve Kılıç, Ş. (2008). Ergenleri Algıladıkları Ebeveyn İzleme ve Destek Davranışları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 1-14.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü. (2010). Yıllık İstatistikler, Antalya, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

Annak, B.B. (2005). Sosyal Destek, Sosyal Ağ, Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyumu: Duygu-Durum ve Anksiyete Bozukluğu Tanısı Alan Kişiler ve Düzenli Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalar Açısından Bir Karşılaştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Ateşoğlu, İ. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kantinlerinde Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 327-337.

Bailey, R. (2006). Physical Education and Sport in Schools: A Review of Benefits and Outcomes. Journal of School Health, 76(8), 397-401.

Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. 5. Baskı. Anka: Pegem A yayıncılık.

Barber, B.K., Olson, J.E., & Shagle S.C (1996). Family cohesion and enmeshment: Different constructs, different effects. Journal of Marriage and Family, 58, 433-441.

Ben-David, A. & Leichtentritt, R. (1999). Ethiopian and İsraeli Sutudents Adjustment To College. The Effect of the Family, Social Support and Individual Coping Styles. Journal of Comparative Family Studies, 30 (2), 297-313.

Bokhorst, C.L., Sumter, S.R. & Westenberg, P.M. (2010). Social Support from Parents, Friends, Classmates, and Teachers in Children and Adolescents Aged 9 to 18 Years: Who Is Perceived as Most Supportive? Social Development, 19(2), 417-4

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (5. Baskı) Pegem Akademi, Ankara.

Cassel, J. (1974). Psychosocial Processes and Stress: Theoritical Formulation. International Journal of Health Services, 4(3), 471-482.

Cobb, S. (1976). Social Support as Moderator of Life Stress. Psychosomatic Medicine, 38 (5), 300- 314.

Compas, E.B., Lesley A.S., Wagner, M.B. & Vannatta, K. (1986). Relationship of Events and Social Support with Psychological Dysfunction Among Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 15(3), 205-221.

Deslandes, R., & Cloutier. (2002). Adolescents Perception of Parental Involvement in Schooling. School Psychology International, 23(2), 220-232.

Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma, İstanbul: MEB Yayınları.

Due, P., Holstein, B., Lund, R., Modvig, J. & Avlund, K. (1999). Social Relations: Network, Support And Relational Strain. Social Scıence and Medicine, 48, 661– 6

Felson, R.B. & Zielenski, M.A. (1989). Children’s self esteem and parental support. Journal of Marriage and the Family, 51, 727-735.

Henry, C., Robinson, L.C., Neal, R.A. & Huey, E. (2006). Adolescent Perceptions of Overall Family System Functioning and Parental Behaviors. Journal of Child Family Study, 12, 319-329.

Hurdle, D.E. (2001). Social support: A critical factor in womens’ health and health promotion. Health and Social Work, Keith, T.Z. (1986). Homework. West LaFayette, iN: Kappa Delta Pi. Larsen, D & Crystal Dehle. (2007). Rural adolescent aggression and parental emotional support. Adolescence, 42, 165,25-50.

Lepare, S.İ., Evans, G.W. & Schneider, M.K. (1991). Dynamic Role of Social Support in the Link Between Chronic Stres and Psychological Distress. Journal of Personality and Social Psychology. 61, 899-909.

Malecki, C.K. & Demaray, M.K. (2002). Measurıng Perceıved Socıal Support: Development of the Chıld and Adolescent Socıal Support Scale (casss). Psychology in the Schools, 39(1), 1-18.

Mason, W.A. (2004). General and Specific Predictors of Behavioral and Emotional Problems Among Adolescents. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 12(1), 49Millward, B. (2009). Çocuk ve Harçlık Araştırması. Web: http://egitisim-blog.com/finans-egitimi-krizcocuklarinharcliklarini-da-vurdu/ erişim tarihi: 13 Ekim 2009

Sartor, C.E. & Youniss, J. (2002). The relation between positive parental involvement and identity achievement during adolescence. Adolescence , 37, 221-234.

Sorias, O. (1989). Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi II: Toplumdan Seçilmiş Bir Örneklemde, Sosyal Ağın Yapısal Özellikleri ile Algılanan Destek. Psikoloji Seminer Dergisi, 6-7, 27-40.

Stromborg M.F. & Olsen, S.J. (1997). Instruments for Clinical Health Care Research. 2 nd , USA.

Timothy Z.K., Thomas, M.R., Paul G.F., Sheila M.P. & Linda W.A. (1986). Parental Involvement, Homework, and TV Time: Direct and Indirect Effects on High School Achievement. Journal of Educational Psychology. 78(5), 373-3

Uyar, M.F. (2006). Ankara'nın Çankaya İlçesindeki İlköğretim Okullarındaki Kantinlerin Hizmet Kalitesi Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Williams, P.A., Haertel, E.H., Haertel, G.D. & Walberg, H.J. (1982). The impact of leisure-time television on school learning: A research synthesis. American Educational Research Journal, 19, 19 -50.

Van Beest, M.V. & Baerveldt, C. (1999). The relationship between adolescents’ social support from parents and peers. Adolescence, 34(133), 193-201.

Young, M.H., Miller., B.C., Norton., M.C, & Hill, E.J. (1995). The effect of parental supportive behaviors on life satisfaction of adolescent offspring. Journal of Marriage and the Family, 57, 813-822.