AGSL Ud Eğitimine Yönelik Kadın Ud Eğitimcilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Çağhan Adar
3.709 2.149

Öz


Bu çalışmada, Türkiye’de profesyonel (mesleki) müzik eğitimi veren Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nde ud eğitimi veren bayan ud eğitimcilerinin, ud eğitiminde ne kadar etkili oldukları, bayanların ve erkeklerin ud eğitiminde ne tür farklılıklar olduğu, uyguladıkları yöntem ve teknikleri, öğrencilerin bakış açılarını (bayan ud eğitimcilerine karşı), ud eğitimi üzerine düşünceleri, ud eğitimindeki eksiklikler, ud eğitiminin yöntemleri, kullanılan kaynaklar ve çevrenin bayan ud eğitimcilerine bakış açılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.


Anahtar kelimeler


Eğitim, ud, kadın, Anadolu güzel sanatlar liseleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


Adar, Ç. ve Türkmen, U. (2009). Türkiye’de Türk müziği nazariyatı ve solfej dersine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumlarının incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(1), 57-72.

Adar, Ç. (2008), Türkiye’de Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej Dersine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (YL), Afyon

Ak, A.S. (2002). Türk Mûsikîsi Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara Bilgin, N. (1984). Müzik İletişim Ekolojisi ve Müzik Tüketim Alanının Programlanması. 1. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu’nda Sunulmuş Bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları, Ankara

Morgül, M. (2001). Müzik Nasıl Öğretilir? Yurt Renkleri Yayın Evi, Ankara

Say, A. (2005). Müzik Sözlüğü. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara

Somakçı, P. (1999). Türk Müziği Nazariyat ve Solfeji, Bemol Müzik Yayınları, İstanbul

Tarlabaşı, B. (2001). Eğitim sistemimizde müzik eğitimimizin yeri ve amaçları. Müzikte 2000 Sempozyumu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Tezcan, M. (1992). Eğitim Sosyolojisi, Zirve Ofset, Ankara

Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi, (2. Baskı) Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.

Uçan, A. (1977), Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-ilkeleryaklaşımlar, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara

URL-1 (2012). http://www.muzikegitimcileri.net/ erişim tarihi: 2012.