İngilizce Dersinde Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi

Gökhan Baş, Ömer Beyhan
4.674 2.000

Öz


Bu çalışmanın amacı, yansıtıcı düşünme becerisine dayalı etkinliklerle yapılan öğretiminin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmaya, bir ilköğretim okulunun iki sınıfından toplam 64 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın sonucunda, kontrol grubu ile deney grubu öğrencilerinin derse yönelik tutumları arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Bunun yanında, yansıtıcı düşünme becerisine dayalı etkinliklerle yapılan öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde önemli olumlu gelişmeler sağladığı kaydedilmiştir. Ayrıca, araştırmada yansıtıcı düşünme becerisine dayalı etkinliklerle yapılan öğretiminin deney grubundaki öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerinde önemli katkılar sağladığı saptanmıştır.


Anahtar kelimeler


Yansıtıcı düşünme, İngilizce öğretimi, akademik başarı, derse yönelik tutum

Tam metin:

PDF