Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sinan Schreglmann, Sıddık Doğruluk
3.334 1.258

Öz


Bu araştırmanın temel amacı; bilişim teknolojisi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve sınıf, yaş, cinsiyet ve akademik başarı değişkenleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olan 171 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır.  Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, güvenirlilik analizi,  tek yönlü varyans analizi testi yapılmış ve verilerin frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmalara dayalı olarak veriler analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının problem çözme beceri düzeyleri ile akademik başarı, yaş, sınıf ve cinsiyet değişkenleri arasında bir ilişkinin olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.


Anahtar kelimeler


Problem Çözme Becerisi, Öğretmen Yetiştirme, Bilişim Teknolojileri

Tam metin:

PDF