Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılma-Kullanılmama Nedenleri ve Uygulamaların Yeterliliği

Meltem Ataman, Yücel Kabapınar
2.994 2.532

Öz


Bu araştırmayla sınıf öğretmenlerinin 1998 ve 2004 programlarında kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin, kullanılma- kullanılmama nedenleri ve uygulamaların yeterliliğini saptamak amaçlanmıştır. Bu amaçla 78’i kadın, 51’i erkek 129 öğretmenle açık uçlu soruların da yer aldığı anket çalışması, 17’si kadın, 11’i erkek toplam 28 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutularak belirli kategoriler altında sayısallaştırılmıştır. Öğretmenler tarafından 2004 programında kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin kullanılma nedenlerinden bazıları; öğrencilere sorumluluk kazandırması, öğrencilerin araştırma gücünü yükseltmesi, derse ilgiyi ve ders başarısını arttırması, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlaması olarak bulunmuştur. Uygulamaların yeterliliği noktasında yaşanan güçlükler arasında ise, öğretmenlerin bilgi eksiklikleri, sisteme alışamamaları, sınıfların kalabalıklığı, fiziksel koşulların yetersizliği, öğrencilerin imkanlarının araştırma yapmaya elverişli olmaması, öğrencilerin yanlı davranabilmesi ve bazı değerlendirmelerin öğretmene yük getirmesi sıralanmıştır. 2004 programındaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinin öğrencileri araştırma, özgüven, sorumluluk ve kendini ifade noktasında geliştirdiği tespit edilmiştir. 2004 programı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulanmasında karşılaşılan problemlerin çözümü noktasında öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerin verimliliğinin arttırılması önerilebilir.


Anahtar kelimeler


Sosyal bilgiler, ölçme ve değerlendirme, yöntem-teknik

Tam metin:

PDF