Teknoloji ve Proje Destekli Düşünme Yolculuğunun Öğrencilerin Başarı ve Akademik Benlik Tasarımlarına Etkisinin Evlerinde Kullandıkları Bilgisayarın Olması Durumu Açısından İncelenmesi

Medine Baran, Abdulkadir Maskan
2.622 937

Öz


Bu çalışmanın amacı Teknoloji ve Proje Destekli Düşünme Yolculuğunun 11. Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusu Başarısına ve Akademik Benlik Tasarımlarına Etkisinin Evlerinde Kullanabilecekleri Bir Bilgisayarın olması durumuna göre değerlendirmektir. Bu yöntemle, lise 11. sınıf öğrencileri sekiz hafta boyunca çeşitli bilgisayar programları ile görsel etkilerin yaratıldığı ve kendi seçtikleri problem cümlesiyle ilgili olarak projeler geliştirerek düşünsel bir yolculuğa çekilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 11. fen sınıfının 34 öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin elektrik konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan 39 çoktan seçmeli sorudan oluşan Elektrik Başarı Testi, öğrencilerin akademik benlik tasarım gücünü belirlemek amacıyla 45 maddeden oluşan likert tipi Akademik Benlik Tasarımı Ölçeği ve öğrencilerin demografik bilgilerini tespit etmek amacıyla Kişisel Bilgiler Anketi kullanılmıştır. Araştırma grubunda elektrik konuları teknoloji ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımı destekli düşünme yolculuğuna göre işlenmiştir. Araştırmanın başında ve sonunda Elektrik Başarı Testi ve Akademik Benlik Tasarımı Ölçeği ön test ve son test olarak çalışmaya katılan öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bağımsız gruplar t testi ve betimleyici istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin demografik bilgiler değişkenlerinden biri olan evinde bilgisayar olma durumuna göre Elektrik Başarı testi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar bulunmazken Akademik Benlik Tasarımı testi puan ortalamaları arasında anlamlı farklıkların olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler


Teknoloji Destekli Öğrenme, Bilgisayar, Proje, Düşünme Yolculuğu, Elektrik Başarısı, Akademik Benlik Tasarımı.

Tam metin:

PDF