Üniversite Öğrencilerinin Kavram Yanılgılarının Ontoloji Temelinde İncelenmesi

Şenol Şen, Ayhan Yılmaz
3.898 4.513

Öz


Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin erime ve çözünme konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak ve bu kavram yanılgılarını ontolojik kategoriler temelinde incelemektir. Ayrıca öğrencilerin erime ve çözünme konusunda sahip oldukları kavram yanılgıları bilimsel düşünme düzeylerine göre karşılaştırılmak istenmiştir. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalında Temel Kimya dersini alan toplam 25 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, uzman görüşüne başvurularak hazırlanan beş açık uçlu soru ve Bilimsel Düşünme Yetenekleri Testi (BDYT) kullanılmıştır. BDYT’den elde edilen puanlara göre somut operasyon döneminde 7, geçiş ve soyut operasyon döneminde 9’ar öğrenci bulunmaktadır.  Öğrencilerin verdikleri cevapların analizi sonucu öğrencilerin erime ve çözünme konusunda çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin madde kategorisinin alt kategorisi olan mikroskobik tanecik ile makroskobik madde kategorileri arasında yaptıkları yanlış kategorileştirmeler sonucu kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca süreç kategorisinin bir alt kategorisinde yer alan olay kategorisindeki erime ve çözünme kategorilerinin de öğrenciler tarafından birbiriyle karıştırıldığı belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


ontoloji, kavram yanılgıları, bilimsel düşünme yetenekleri, erime ve çözünme

Tam metin:

PDF