İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Burhan Akpınar, Hasan Aydemir
3.750 2.775

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programını öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırma, Malatya il merkezindeki resmi ve özel ilköğretim okullarında 2009–2010 eğitim-öğretim yılında görev yapan toplam 134 sosyal bilgiler öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Nicel karakter arz eden bu araştırmada veriler, beşli derecelendirilmiş likert türü maddelerden oluşan ölçekle elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen verilerden demografik olanlar frekans ve yüzde alam tekniği ile analiz edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri ise, aritmetik ortalama ve standart sapma ile çözümlenmiştir. Öğretmen görüşlerinin cinsiyet, görev yapılan okul türü ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği ise, parametrik maddelerde “t, testi ve Anova ile parametrik olmayan maddelerde MWU ve KWH testleri ile analiz edilmiştir. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için de, scheffe, LSD ve Mean Rank kullanılmıştır.

Verilerin analizinden, öğretmenlerin sosyal bilgiler dersini ağırlıklı olarak geleneksel sunuş ile araştırma-inceleme stratejileri ile işledikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin, soru-cevap yöntemini her zaman, tartışma, örnek olay, beyin fırtınası ve problem çözme yöntemlerini ise sık sık kullandıkları anlaşılmıştır. Ayrıca dersleri çağdaş eğitim ilkelerine uygun olarak işleyen öğretmenlerin, daha çok geleneksel materyalleri kullanmayı tercih ettikleri ve internetten fazlaca yararlanmadıkları anlaşılmıştır.  Araştırmada ulaşılan diğer bir sonuç da, bayan öğretmenlerin, erkeklere göre; özel okul öğretmenlerinin de, resmi okul öğretmenlerine göre daha çok çağdaş yöntem ve materyal kullandıkları şeklindedir.


Anahtar kelimeler


Sosyal bilgiler, Sosyal bilgiler programı, Program değerlendirme, Öğretmen görüşleri.

Tam metin:

PDF