Çoklu Materyallerle Zenginleştirilmiş 4E Modelinin Öğrencilerin Asit ve Bazlarla İlgili Anlamalarına Etkisi

Öznur Demirci, Haluk Özmen
4.216 6.971

Öz


Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı yaklaşımın 4E modeline göre hazırlanan zenginleştirilmiş öğretim materyalinin 8. sınıf öğrencilerinin asitler ve bazlarla ilgili anlamalarına etkisini belirlemektir. Yarı deneysel olarak yürütülen çalışma (bir kontrol bir de deney grubu), 22 kişilik 8. sınıf öğrencisiyle (11’i deney, 11’i kontrol grubu) yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Asit-Baz Kavram Testi (ABKT)” kullanılmıştır. Bu test asit ve bazlarla ilgili 20 adet iki aşamalı çoktan seçmeli soru içermektedir. ABKT öğrencilere öğretim süreci öncesinde ön-test, öğretim süreci sonrasında ise son-test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin başarıları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Ayrıca deney grubundaki öğrencilerin yanılgılarını kontrol grubu öğrencilerine göre daha yüksek oranda giderdikleri belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF