Annelerin Özyeterlik Algıları ile 1-3 Yaş Çocuklarının Gelişimlerinin İncelenmesi

Sema Büyüktaşkapu
7.504 4.856

Öz


Bu çalışmada; annelerin özyeterlik algıları ile 1-3 yaş arasındaki çocuklarının gelişimleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca annelerin özyeterlik seviyeleri ve çocukların gelişim seviyeleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu amaçla; 1-3 yaş arasında çocuğu olan 60 anneye Emde (1989) tarafından geliştirilen, Zeanah (1997) tarafından yeniden gözden geçirilen ve Elibol, Mağden, Alpar (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Anne Babalık Becerilerinde Özyeterlik Ölçeği ve 1-3 yaş arasındaki çocuklara Savaşır, Sezgin ve Erol (1994) tarafından geliştirilen Ankara Gelişim Envanteri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; annelerin özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğu, ancak disiplin, öğretme ve oyun alanlarında kendilerini daha az yeterli hissettikleri;  1-3 yaş arasındaki çocukların en çok ince motor gelişimlerinde yetersizlik olduğu, kaba motor, dil-bilişsel ve sosyal beceri-özbakım alanlarında ise yarıdan fazlasının gelişiminin yetersiz olduğu bulunmuştur. Ayrıca annelerin özyeterlik algıları ile çocukların sosyal beceri-özbakım gelişimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0,05).


Anahtar kelimeler


Anne Baba, Özyeterlik, Bebeklik Dönemi

Tam metin:

PDF